S4:142-3a(Beskrivning:)
Juhlesta uthi Hardemoo härad och sochen, 1 1/2 skatte sampt 2:ne crono
hemman, af lijcka storleck, hwilka crono rust stamar no 97 och no 98 förmedlade i jordebokz-
räntan, wppå dess wtmark ähr ett oskatlagdt torp benämbd Karsstorp, som wtsijnt till häst haga för rust
hemanen, huars åker och engh här specificeras. Nämbligen.


Littra A. Bysens huusz tompter.                                                                    Åker. Engh.
   No 1, öster gårdens rustningz stam no 97 förmedlat i jordebokz räntan.
   Ena åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden no 3 af höghländigh
   suart mylla och stenigh jordh, ähringh till huart 7:de korn,     24 3/4.
   No 4 af såugh jordh kan beräknas till 5:te korns ähringh,       6 1/2.
   Ibidem linde wall, 12 tunlandh á 1 1/2 lass,                                     18.
                                                                                            _______
                                                                                             31 1/4.
   Huar af ähr een rust stams andehl,                                                              8 7/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no 5 af suart mylla
   och stenigh jordh, ährindh1 till huart 7:de korn,                    27 3/8.
   No 6 af höghländigh öhr jordh, ähringh till uart 6:te korn,       6 3/4.
   Ibidem linde wall, 13 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                20 1/4.
                                                                                         ______________
                                                                                            34 1/8. 38 1/4.
   Huar af ähr een rust stambss andehl,                                                           9 3/4.
   Åker hööet 38 1/4 lass, wtföres halfdelen för huart anat
   åhrss trädde skull,                                                                         19 1/8.
D. Öster engen består af små star wall, 52 3/4 tunland á 3 lass,        158 1/4.
E. Fallet af hårdh wall, 3 tunlandh á  2 1/2 lass,                                  32 1/4.
F. Lött engen af små star wall, 8 1/4 tunland á  1 1/2 lass,                   16 1/2.
G. Kaije hagen hårdh wall, 2 tunlandh á 1 1/2 lass,                               3.
H. Hoppa intaget af små star wall, 5 1/4 tunland á 2 lass,                    10 1/2.
                                                                                           _____________
                                                                                                      239 7/8.
   Hwar af ähr en ruststambss andehl,                                                                        68 3/8.
J. Kaijie hagen af små star wall, 3 7/8 tunland á 3 lass,                                               11 5/8.
K. Een haga af hårdh wall, 5 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                   7 3/4.
L. Noch en haga af hardh3 wall, 3 3/4 tunland á 1 lass,                                                3 3/4.
M. Ett nijz2 inhägnat intagh af små star wall, 1 5/8 tunland á 2 lass,                               3 1/4.
N. Eett nyss inhägnadt koo hagh till denna rust stamb.
O. Noch een litten kalfwa haga.                                                                 ____________
                                                                                                                     18 5/8. 94 3/4.

   No 2 Wästera gårdenz rustningz stamb
   no 94, förmedlat i jordebokz räntan. Nämbligen.
B. Ena åhrs utssäde utij 2:ne gärden, no 3 af högländigh
   suart mylla och stenigh jordh, ähring till 7:de korn,             24 3/4.
   No 4 af såugh jordh till huart 5:te korns ähringh,                  6 1/2.
   Ibidem linde wall, 12 tunland á 1 1/2 lass,                                     18.
                                                                                        _______
                                                                                          31 1/4.
   Hwar af till komer denna rust stambz andehl,                                                 8 7/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no 5 af suart
   mylla och stenigh jordh, ähringh till huart 7:de korn,          27 3/8.
   No 6 af högländigh öhr jordh, ähringh till huart 5:t korn,     6 3/4.
   Ibidem linde wall, 13 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                               20 1/4.
                                                                                        ____________
                                                                                         34 1/8. 38 1/4.
   Hwar af till komer denna rust stambz andehl,                                                 9 3/4.
   Åkerhööet 38 1/4 lass wtföres halfdelen för
   huart annat åhrs trädde skull,                                                      19 1/8.
D. Öster engen består af små star wall, 52 3/4 tunland
   á 3 lass,                                                                                   158 1/4.
E. Fallet af hårdh wall, 13 tunland á 2 1/2 lass,                                32 1/4.
F. Lött engen af små starwall, 8 1/4 tunland  á 2 lass,                      16 1/2.
G. Kaije hagen af hårdh wall, 2 tunland á 1 1/2 lass,                          3.
H. Hoppa intaget af små star wall, 5 1/4 tunland á 2 lass,                 10 1/2.
                                                                                        ____________
                                                                                                   239 5/8.
   Hwar af till komer denna rust stambz andehl,                                                         68 3/8.
P. En haga af hård wall, 4 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                       6 3/8.
Q. Noch een haga af små star wall, 4 tunland á 2 lass,                                               8.
R. Dito en haga af hård wall, 4 3/4 tunland á 1 lass,                                                    4 3/4.
S. Een litten kalfe haga.                                                   __________________________
                                                                                                                   18 5/8.  87 1/2.
T. Noch eett häst hagh till hella byen medh
   gran och ahl skough.
       Humble gårdh 100 stänger.


(Karttext:)
Barna brän sten.
Steene skough och wtt  mark på denna sijdan.
Tall skough.
Tall skough.
Fnugh och hård wall.
Åby torpz engh.
Schyberia skough och wt mark på denna sijdan.
Tall skough.
Hardh3 wall.
Gran bake, oduglig.
Skattegårdz haga.
Hårdh wall.
Siähl sten.
Gran och tall skough.
Linde wall.
Tall skough.
Gran skough.
Högländigh öhr jord och stenigh jordh.
Swart mylla och stenigh jord.
Swart mylla.
Sångh5 jordh.
Gran skough.
Oduglig bake.
Små star wall.
Op gårdens haga.
Högländigh suart mylla och stenigh jordh.
Höghländigh suart mylla och stenigh jord.
Linde wall.
Åby skoug och wt mark.
Opgårdens haga.
Hård wall.
Hårdh wall.
Skatte går-dens haga.
Hårdh wall.
Hård wall.
Åhl4 och gran skough.
Een och gran skough.
Opgårdens haga.
Små star.
Hårdh wall.
Linne 1/4 skatte.
Små star wall.
Mistera 1/4 skatte.
Linne egor.
Små star wall.
Hårdh wall.
Jogla egor.
Steen wren.
Små star wall.
Schyberia egor.
Lilla Jogla 1/4 crono.
Bärie skougz egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Reviderat.


_______________
1Fel för ähringh?
2Fel för nyz.
3Fel för hårdh.
4Fel för ahl.
5Fel för såugh.