S4:142-3b(Beskrivning:)
U. Karstorpz huusz tompt.                                                               Åker.     Engh.
X. Upbrukat åker in alles uthi 3:ne små giärden                                tunland.  lass.
   af öhr jordh, kan beräknas till huart 4:de korns ähring,                      3.
Y. Engen finnes af fnugh och hårdh wall,
   13 tunland á 1 1/2 lass,                                                                                19 1/2.
                                                                                                     _____________
                                                                                                           3.       19 1/2.
   Wijdare denna byss lägenheter finnes här till
   godt mulbete, sampt fånge skough och wedebrandh.
   Den rågångh som kringwärfwer hemanens
   wtmark ähr medh litter Z bemärt, wppå huilken
   wtmark tuänne skattlagde fiärdedehlz hemman
   wptagne. Åkerbruket ähr huart annat åhr
   i träde.