S4:146-7(Beskrivning:)
Lanna uthi Hardemo härad och sochn, 1 helt skatte 2 1/4 crono
hemman, hwar af ett helt crono förmedlat till 1/2 augument. Hemmanens öhrtahl. Nämbligen.
Når gåren 1 helt skatte rust stamb,                                                         29.
Wäste gården 1 helt crono förmedlat till 1/2 hemman augument, no 107,  15.
Söder garden1 1 helt crono rust stamb,                                                    20.
Öster gården 1/4 crono hemman,                                                             10.
                                                                                               ___________
                                                                                                             74 örtuglandh.

Litter A. Bysenz huusz tompter.                                                          Åker. Engh.
B. Ena åhrs utssäde uthi 3:ne giärden, no 1 af lera
   jordh kan beräknas tihl hwart 6:te korns ähring,         23 3/8.
   No 2 af spice lera jordh, ähringh huart 5:te korn,        14.
   No 3 af öhr jordh till huart 4:de korns ähring,               9 5/8.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunland á 2 lass,                                5.
                                                                         _________
                                                                                   47.
   Hwar af ähr det förmedlade hemans andehl,                                    9 1/2.
C. Andra åhrs utssäde i 2:ne giärden, no 4 af leer jord, 43 3/4.
   No 5 af öhr jordh,                                                      4 1/8.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                                4 1/2.
                                                                            _____________
                                                                                  47 7/8.
   Hwar af ähr det förmedlade hemans andehl,                                    9 5/8.
   Åker hööet 9 1/2 lass utföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                  4 3/4.
D. Een liten engh ifrån giärdet afstängdt,
   ähr hårdh wall, 5 1/4 tunlandh á 2 lass,                                10 1/2.
E. Södr engen no 6 af fnugg wall, 21 tunland á 1 lass,            21.
   No 7 af hårdh wall, 79 5/8 tunland á 1 1/2 lass,                  119 1/2.
F. Een liten ängh ifn giärdet inhägnadt af hård
   wall, 3 3/8 tunland á 2 lass,                                                             6 3/4.
                                                                                   _______________
                                                                                                    162 1/2.
   Hwar af ähr förmedlade hemmans andehl,                                                       33 15/16.
G. Een änge haga af hårdh wall, 2 1/2 tunland á 1 lass,                                          2 1/2.
H. Noch een änge haga af hardh2 wall, 11 tunland á 1 lass,                                11.
J. Tuänne betes hagar.                                                                      ______________
        Humble gård 200 stänger.                                                              19 1/8.  47 7/16.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här till
   muhlbete sampt fånge skough och wedebrandh. Den
   rågångh som kringh wärfwer Lanna skough ähr medh
   littra K bemärt, män Måsseby pretenderar at littra L
   skall wara rätta skildnaden emellan begess byär.
   Åker brucket ähr huart anat åhr i trädde.


(Karttext:)
5 stena rösse.
Fyhlz måssen.
Öster gårdens haga.
Oduglig.
Spicke leera.
Nyble egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Når gården haga.
Lindh.
Oduglig.
Når gårdens inhägnader.
Lind wal.
Öhr jord.
Öhr jordh.
Leer jordh.
Söder gårdens haga.
Klåf steen.
Backe stugu.
Gran och tall skough.
Når gårdens haga.
Hård wall.
Åhlens egor på denna sijdan.
Måseby egor på denna sijdan.
Fnugh wall.
Bake stugu.
Siählz kors.
3:ne stenar uthi Lannahult.
Oduglig baka.
Gran och hassel baka.
Broby egor på denna sijdan.
Södra gårdens inhägnader.
Quarn torp.
Brän åhssa rösse.
Quarn torpz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                   Reviderat.


_________________
1Fel för gården.
2Fel för hårdh.