S4:150-1(Beskrivning:)
Nårby uthi Hardemo härad och sochn, 1 1/2 skatte,
sampt 2 1/2 crono hemman, hwar af 1 helt crono ähr rust stam, förmedlader till 3/4 heman,
hemanens örtahl. Nämbligen.
Öster gården 3/4 crono augument till no 107,                     11 1/2.
Söder gården 1/2 skatte rust stamb medh no 107,              19 1/2.
Stor gården 1 helt skatte rust stamb,                                  33.
1 helt crono rust stamb no 107 förmedlader till 3/4 heman, 16.
Når gården 1 helt crono ländz mans bostelle,                     16.
                                                                             __________96 örtuglandh.

Litter A. Bysens huusz tompter.                                                                      Åker.  Engh.
B. Eena  åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no 1 af sandblandat jord,
   kan beräknas till huart 5:te korns ähringh,                             19.
   No 2 af leer jordh, kan beräknas till huart 6:te korn,             52 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                                        3 3/4.
                                                                                      _________
                                                                                             71 3/4.
   Huar af den förmedlade rust stambz andehl ähr,                                          11 7/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no   af leer jordh,   75.
   No 4 ibidem hafre jordh,                                                       5 3/8.
   Dito linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                             3 1/2.
                                                                                        ____________
                                                                                             80 3/8. 7 1/4.
   Huar af ähr den förmedlade hemans andehl,                                               13 3/8.
   Åker hööet 7 1/4 lass, utföres halfdehlen för huart annat åhrs träde, 3 5/8.
D. Öster engen består af hårdwall, 20 1/8 tunland á 2 lass,               40 1/4.
E. Wäster engen af hårdwall 32 3/4 tunland á 2 lass,                         65 1/2.
                                                                                                _________
                                                                                                    109 3/8.
   Huar af ähr den förmedlade rust stambz andehl,                                                    18 1/4.
F. Een gräss haga af fungh wall, 6 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                       10 1/8.
G. Een litten bettes haga.                                                                          _____________
                                                                                                                   25 1/4. 28 3/8.
   Wijdare denna byes lägenheeter finnes här till muhlbete,
   knaft fånge skough och wedebrandh, men wtmarken består
   merendehles af måssar och stenigh mark. Den rågangh som
   kringh wärfwer dess wtryme ähr medh litter H bemärt.
   Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Wija egor på denna sijdan.
Sten wed Kariass haga.
Torpz egor på denna sijdan.
Dråsse steen.
Eeke stubbe uthi Wija engh.
Sör gårdz haga.
Fall.
Stor gårdz haga.
Når gården.
Fnugh wall.
Stor gården.
Öster gårdz haga.
Wngh gran och een skough sampt stenbunden mark.
Öster gård.
Når gårdz haga.
Wij udden.
Knecht stugu.
Når gårdz.
Stor gårdens.
Når gårdens haga.
Når gård.
Stor gårdens.
Lindh.
Leer jord.
Stor gårdens haga.
Huus tompter.
Wreta egor på  denna sijdan.
Nässet.
Gran och een skough sampt stenbunden mark.
Hård wall.
Öija måsse.
Gran och en skough.
Hård wall.
Nässudde dråg.
Sandblandat jord.
Leer jordh.
Oduglig lind.
Siötingen stor gårdz.
Hulingz åhssen.
Oduglig.
Eneby egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.       Reviderat.