S4:153-4(Beskrivning:)
Torp uthi Hardemo härad och Kräcklinge sochn,
4 frälse och 1 1/2 skatte, sampt 1 helt crono hemman rust stam no 94
förmedlat i jordebokz räntan. Uppå huilken by icke något wist
öhrtahl ähr, utan den åtskildnad hemmanen emellan, finnes uthi
byssens huustompter, som således befundne ähro. Nämbligen.

Nåra gården 1 helt frälsse,                                                                            59.
Crono gården 1 helt hemman rust stamb no 94 förmedlat i jordebokz räntan, 58.
Wästabäkz gården 1/2 skatte augument,                                                        28.
General maijorens gårdh 1 frälsse,                                                                57.
Skatte gården 1 helt hemman rust stamb,                                                    104.
Säby frälsse gårdh 1 helt hemman,                                                                62 1/2.
Södera gården general maijorens 1 helt frälsse,                                             57.
                                                                                                     _____________
                                                                                                                 425 1/2 ahlnar.

Litter A.  Bysens huusz tompter.                                                                        Åker. Engh.
B. Ena åhrss wtssäde uthi 2:ne giärden, no 1 af öhr jordh, kan                        tunland. lass.
   beräknas till huart 4:de korns ähringh,                                       5 3/5.
   No 2 ibidem af leer jordh, ähringh till huart 6:te korn,              67 1/2.
   No 3 dito af såugh jordh, beräknas till huart 5:te korns ähring,  3 1/2.
                                                                                       __________
                                                                                                76 3/4.
   Hwar af ähr den förmedlade ruste stambss andehl,                                     10 3/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi fyra giärden af leer jordh,
   kan beräknas till huart 6:te korns ähringh,                               85.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunland á 2 lass,                                            5.
                                                                                   ___________
                                                                                                85.
   Huar af ähr den förmedlade ruste stambss andehl,   11 1/2}
   No 4 ähr en wtiordh till detta crono heman, brukass sama}                        12 3/8.
   åhr,                                                                             7/8}
D. Wäster engen no 5 af hård wall, 52 tunlandh á 2 lass,                  104.
   No 6 samaledes af små star wall, 23 7/8 tunland á 2 lass,                 47 3/4.
   No 7 dito små star wall, 40 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                          61 1/8.
                                                                                                 ___________
                                                                                                       217 7/8.
   Huar af ähr den förmedlade ruste stambss andehl,                                                  29 3/4.
E. Een liten betes haga till sama rust heman.                                     _________________
                                                                                                                   22 3/4.  29 3/4.
Wijdare denna byes lägenheeter finnes här till mulbete, knapt fånge
skough och wedebrandh. Den rågångh som kringhwärfwer hemanens
wtmark ärh medh litter F bemärt. Ahr1 och 2:ne frälsse hemman bebygde
wppå byssens skough och wtmark. Åkeren brukass huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Sörby giärde.
Skåfsta åker giärden och engh.
Leer jordh.
Oduglig baka.
Wästabäk, 1/2 skatte.
Lugawy engh.
Leer jordh.
Öhr jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Knåppesnars rosse3.
Små star wall.
Bettes haga till nåra gården.
Oduglig baka.
Skåfsta skough och wttmark pa2 denna sijdan.
Barna brän sten.
5 stena rösse.
Leer jord.
Skåfsta engh.
En baka.
Små een och gran skough.
Quarn.
En baka.
Hård wall.
Leer jordh.
Huus tompter.
Hamaren 1/4 frälsse.
Små star wall.
Gran baka.
Skatte gardz4 haga.
Hammarens egor.
Leer jordh.
Gran och enbuskar sampt stenigh mark.
Giötta bro egor.
Lindh.
Små een och gran skough.
Giötta bro 1/2 frälsse.
Giötta bro egor.
Boo egor.
Sten wedh Kariass haga.
Drasse sten.
Wretta skoug och wtt mark på denna sijdan.
Karias haga.
Nårby engh hagar.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                        Reviderat.

_________________
1Fel för ähr.
2Fel för på.
3Fel för Kwåppesnars rösse?
4Fel för gårdz.