S5:2-3(Beskrivning:)
Nårra Runnaby uthi Öhrebro hä-
radh och Ekers sochn, 3 1/4 dels hemman hwar
och ähr 1 helt crono som ähr förmedlat ill 3/4 dels hemman.
    Byszens öhretahl.
Nårra gården 1/2 hemman,                                                      12.
Regementz skrifwarens gård 1/2 dito,                                      12.
Olof Nillssons gård 1/2 hemman,                                             12.
Nembligen, crono gården een heel formedlat till 3/4lar,            15 öhrtugland.
Näst södra gårdne 1/2 hemman,                                              12.
Södra gården 1/4 dels hemman,                                                9.
                                                                            _____________
                                                                                             72 öhrtugland.
Littra.
A. Byszens huus tompter.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet af
   leer jord, kan räknas till hwart 7:de korn,       25 7/8.
   No 1, een åkerbröt af grund spiklera
   jord, kan räknas till hwart 5:te korn,                7 1/2.
   Ibidem hafre jord,                                           3 7/8.
                                                               ___________
                                                                       37 1/4.
   Hwar af blifwer crono hemmanet andehl,                              7 3/4.
C. Andra åhretz uthsäde uthi nårra giärdet
   af leer jord,                                                   28.
   No 2, en åkerbröt af grund spiklera jord,        5 3/8.
   Ibidem hafre jord,                                           5.
   Linde wall, 5 tunland á 1 1/2 lass,                            7 1/2.
                                                                 ____________
                                                                       38 3/8.
   Hwar af blifwer crono hemmanet andehl,                              7 15/16.
D. Söder engen no 3, består af tufwigh
   och hårdwall, 8 3/8 tunland á 3 lass,                      25 1/8.
   No 4, af sankare hårdwall, 10 tunland á 3 lass,    30.
   No 5, af wijt måsse wall, 15 tunland á 1 1/2 lass,  22 1/2.
E. Nårr engen no 6, af tufwigh och hård
   wall, 20 3/4 tunland á 2 1/2 lass,                            51 7/8.
   No 7, af hwit måsse och sankt med
   små starrwall beblandat, 9 3/4
   tunland á 2 lass,                                                   19 1/2.
   No 8, röödyie af hwit måsse medh
   sankwall, 8 tunland á 1 lass,                                   8.
F. Öster engen af små starrwall, 7 tunland
   á 2 lass,                                                                14.
                                                                    ___________
                                                                             178 1/2.  __________________
   Hwar af blifwer cronohemmanetz andehl,                             15 11/16.  37 1/16.
G. Een litten betees haga till crono hemmanet.

   Wijdare denne byes lägenheeter finnes her till
   godt muhlbetee, fånghskough och wedebrand.
   Den rågångh som kringhwärfwer byssens skough
   och egor, ähr betechnadt medh littra H. Finnes och
   1/4 dels skatte tårp på bemelte skough, benembd Afwer-
   skougen. Åkerbruket blifwer hwart annat åhr  
   i träde.


(Karttext:)
Skillie tall.
Ekers by skough och uth marck på denna sijdan.
Kyrkebohls skough.
Kyrke bohls engh och åker giärden.
Lind.
Tall skough medh moo mark sampt liung.
Kyrke bohls skough.
Een långachtig steen.
Lind.
Röö dyie medh hwijt måsse och sanck wall.
Gran backar.
Utjordz åker.
Lundby egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Afwerskougen, 1/4 skatte.
Afwerskougz måssen.
Fallstaan timber skough sampt små gran skough och wexelig mark.
Oduglig måsse medh biörke skouh.
Hwijt måsse medh små starrwall beblandat.
Hård och tufwigh wall.
Betees haga.
Betees haga.
Synne bäcken.
Små <sta>rr wall.
Tall skough med liung mark.
Små ahl skough medh sanck mark.
Bree måsse kiärret.
Moo mark medh små tall skough.
Hyckle måssen.
Måsse medh biörke skough.
Hwijt måsse medh små starrwall beblandat.
Leerjordh.
Leerjordh.
Spijik leer jordh.
Betes haga.
Stijgz kiärret.
Lut kiärret.
En stoor tree kantig steen.
Bree måssen.
Tall gran och små biörk skough medh liung och sanck mark.
Fäno broon.
Måsse medh små biörke skoug.
Åkerby skough och uth mark på denna sijdan.
Prästestighz kiärret.
Präste stijgz wägen.
Ungh biörk medh små tall skough.
Een höghachtig steen.
5 stena rösse.
Södra Runna by egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.