S5:6-7(Beskrivning:)
Falla uthi Örebro hä-
radh och Kijhl sochn, 2:ne frälse
hemman hwar af södra gården ähr
förmedlat till halfft, hwilka hemman
ähre af lijka stoorleek till egorne, her
jempet ähr och 1/4dels hemman som sine ägor
i åker och ängh för sigh sielf hafwer.

A. Hemmanetz huus tompter.                                     Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra                                 tunland. lass.
   giärdet af grund biörk leera
   jord, 20 tunland hwar af
   blifwer förmedlade gårdens
   andehl,                                                                10.
   Ibidem lindewall, 1 7/8 tunland á 1 1/2 lass,  2 3/4.
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra
   giärdet, af grund biörkleera jord,
   18 1/2 tunland hwar af blifwer
   den förmedlade gårdens andehl,                             9 1/4.
D. Linderna ifrån giärdet afstängde
   är af fungg och hårdwall, 5
   tunland á 1 lass,                                         5.
E. Hagen af hårdwall, 6 1/8 tunland
   á 2 lass,                                                   12 1/4.
F. Söder engen kallas Weeka, af
   hårdwall, 4 1/4 tunland á 1 lass,                  4 1/4.
   Ibidem af sankare hårdwall,
   5 1/8 tunland á 2 lass,                              10 1/4.
                                                           ________
                                                                 37 1/8.
   Hwar af blifwer förmedlade
   gårdens andehl,                                                                       18 1/2.
G. 2:ne enge brötar, kallas gambla
   Råninga i skougen till förmedlade
   gården, af hårdwall, 4 7/8 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                7 1/4.
H. 2:ne betees hagar af gran och tall
   sampt ahl skough.                                               ________________
   Humblegård till den förmedlade gårdn                          19 1/4.  25 3/4.
   100 stänger.

K. Fierdehls hemmanetz huus tompt.
L. Eena åhrs uthsäde uthi östra giärdet
   af biörk leera jord,                                                         4 7/8.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                                          4.
M. Andra åhrs uthsäde uthi wästra
   giärdet af grund biörk leera jord,                                    3 7/8.
   åkerens fruchtbarheet kan beräknas till
   hwart 5:te korn,
N. Öster engen af hård och tufwigh wall,
   9 tunland á 1 lass,                                                                    9.
O. Wäster engen af fnugh och hårdwall,
   6 tunland á 1 lass,                                                                    6.
                                                                                ______________
                                                                                        8 3/4.  19.
Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes
her till godt muhlbete, fångskough och
wedebrand. Den rågångh som krinwärfwar
desse hemmans skough och mark är
medh littra P bemärckt. Åkerbruket
blifwer wart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Låck-hytte skougz egor på den-na sij-dan.
Sand buttna.
Anders Olofssons kåling båtten.
Steen bärget.
Hammaby skough Präste-gårdz egor på den-na sij-dan.
Hästeskoohäll.
Tall skough medh bärgiugh mark, mässte dehlen affkollat.
Palla måssen.
Ungh tall skough.
Ulla-wij egor.
Engh.
Hårdwall.
Gran och tall skough, wexligh och sanckachtigh.
Kårswägh.
Hård wall.
Ungh gran och tall skough af waxeligh1 marck.
Backe stugu.
Lind.
Biörk skough.
Fungh och hård wall.
Grund biörk leera jordh.
Grund biörk leera jord.
Fungh och hård wall.
Tufwig backa.
Fungh och hård-wall.
Tompt.
Hård wall.
Kylls2 Prästegård.
Kijhls kyrckia.
Grund biörck leera jord.
Tompt.
Grund biörk leera jord.
Betees haga medh ahl skough.
Lind.
Ungh biörk skough.
Hårdwall.
Betees haga medh gran och tall skough.
Ullawij egor på den-na sij-dan.
Wallby egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Afmätt åhr 1691 af
Gabiel Thoring.


____________________
1Fel för wäxeligh?
2Fel för Kijlls.