S5:10-1(Beskrivning:)
Mällringe by uthi Längebro sochen och Orebro1
häradh, består af twå 3/4 och 1 1/2 hemman, hwaraf allenast 2 1/2
hemman ähre till cronan förbytte, hwarpå finnes den åhtskildnadt
hemmanen emillan, uthi byesens öhretahl. Hwillka benämde 2 1/2 hemman
nu her aftagas och opsettas. Nembligen.
               1. Södera gården,                  18.
               1/2. Factorens gårdh,              10.
               3/4. Näst nårra gården,           13 1/2.
               3/4. Nårra gården,                  13 1/2.
                                                   _____________55 örugland.

A. Mällringebys bygnings tompter.                                                                    Åker. Eng.
        Södra gården 18 örtugland, förbytt till cronan.                                      tunland. lass.
B. Eena åhrs uthsäde uthi 2:ne giärden, af leer jordh dehls sand jordh, 27 1/2 tunland.
   Hwaraf blifwer södra gårdennns andeehl,                                                    8 3/4.
C. Andra åhrs uthsede i 2:ne giärden, af leer och sandblandat jordh,    34 tunland.
    Hwar af blifwer detta hemmanetz andeehl                                                   11 ½
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                                                   4 lass.
D. Nårrengen af tufwigh och hårdh wall, 21 tunland á 2 lass,               42 lass.
E. Södra engen af hårdwall, 32 tunland á 1 1/2 lass,                             48 lass.
F. Hagen söder om byen, af små starr wall, 7 tunland á 2 lass,            14 lass.
                                                                                                  ___________
   Af hwilka 108 lass höö kommer på södra gårdens andehl,              108 lass.         35 3/4.
G. Eeen beetes haga till södra gården.                                                      ___________
           Näst nårra gården 13 1/2 örtugeland.                                                 19 7/8  35 3/4
B. Ena åhretz uthsede uthi 2:ne giärden,                                                        6 3/4.
C. Andra åhret uthi 2:ne giärden,                                                                  8 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                                                   4 lass.
D. Nårrengen, 21 tunland á 2 lass,                                                      42.
E. Söderengen, 32 tunland á 1 1/2 lass,                                                48.
F. Hagen söder om byen, 7 tunland á 2 lass,                                       14.
                                                                                                   _________
   Hwar af kommer på detta hemmanetz andeehl, uthi desse               108 lass.         26 1/2.
                                                                                                                ___________
                                                                                                                 15.        26 1/2.
G. Een gräshaga af sank wall, 2 tunland á 2 lass,                                                   4.
                                                                                                                       _______
                                                                                                                              30 1/2.
   Nårra gården som i lijka måtto består uthi sigh
   siellf af ett 3/4 hemman, participerar äfuen lijka så när som
   grässhagen af littra G,                                                                           15.    26 1/2.

Widare denne byes lägenheeter finnes her till nödhtårftigh
skough och wedebrandh till giärssle och fånge skough af tall
och graan. Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till
hwart 6:te korn. Åkerens bruk blifwer hwart annat
åhr i träde.


(Karttext:)
Söra Runnaby.
Söra Runnaby egor.
Leer jordh.
Tall skough.
Leer jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Sandh jordh.
Leer jordh.
Söra Runnaby egor på denne sijdan.
Tufwigh och hårdh wall.
Huus tompter.
Uthmark.
Linda.
Sandbla-dat jordh.
5 steena rööse.
Gran backe.
Leer jordh.
Tall skough.
Små starr.
Hårdh wall.
Graan backe.
Eene backe.
Hårdh wall.
Moo mark af tall skough.
Graan backe.
Skough och uthmark på denne sijdan.
Kiärr mark som kallass Röömahlen.
Oxhagens egor.
Gummor2 steen.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


____________
1Fel för Örebro.
2Fel för Gummar?