S5:14-5(Beskrivning:)
Åkerby säteries egor och lägenheeter
uthi Örebro häradh och Gräfwe sochen belägit,
hwillket her upsatt ähr, uppå hwillka egor
ett torp upbygdt uthi nårre giärdet.

A. Åkerby gårdhz huustompter.                                                    Åker. Eng.
B. Eena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af leer jordh,  18 1/4 tunland.
   Ibidem hafre jordh,                                                  2 3/4.        
                                                                         _____________21.
C. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet af leer jord, 23 1/2 tunland.
   Ibidem hafre jordh,                                                  5 3/4.
                                                                         _____________29 1/4.
D. Engen består af små starr wall, 18 tunland á 2 lass, 36 lass.
   Ibidem hårdh wall, 5 1/2 tunland á 1 1/2 lass,              8 1/4.
                                                                         _____________           44 1/4.
E. Een beeteshaga af biörk och liung mark.
F. Een haga ifrån giärdet till beete, afstängt.
G. Fiskarens torp i nårra giärdet.
H. Ena åhretz uthsäde af ler jordh,                                 1/2.
J. Andra åhret af leer jordh,                                           1/2.
K. Een engh till fiskarens torp af små starr wall, 3/4 tunland
   á 2 lass,                                                                                                1 1/2.
                                                                                         ________________
                                                                                                  51 1/4.  45 3/4.
Widare denne gårdsens lägenheeter finnes
gådt muhlebeete sampt fånge skough och
wedebrandh af graan, tall och biörk skough.
Noot fiske uthi siöen Tysslingen.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart
6:te korn. Åkerens bruk blifwer hwart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Nybble egor.
Linda medh liungh, dugeligh till åker.
Leer jordh.
Leer jordh.
Trägårdh.
Trägård.
Leer jordh.
Leer jordh.
Biörk och liungh mark.
Biörk skough till Klåckare gården.
Skough och uth-mark.
Tyslingen lacus.
Små starr wall.
Hårdh wall.
Een hage till Klåckare garden1 som kallas Gräne.
Gräfwebyes egor
Klåckaregårdenns åker giärde.
Gräfwe kiörkia.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.
                        Reviderat.


______________
1Fel för gården.