S5:18-9b(Beskrivning:)
Glepsta uthi Hardemo härad och sochn,
3:ne crono hemman huar af 1 helt crono förmedlat till 3/4 under infanteri.
             Bysens öhrtahl. Nämbligen.
Wästera gården crono 1/2 hemman,                  14.
Söra gården 1 förmedlat till 3/4 crono hemman, 20.
Mellan gården 1 helt crono,                              23.
Nåra gården 1/2 crono,                                     15.
                                                              ________
                                                                       72 örtuglandh.
Litter.
A. Byszens huusz tompter.                                                                           Åker. Engh.
B. Eena åhrss uthssäde uthi 2:e giärden, no 1 af leerjordh, ähring               tunland. lass.
   till huart 5:te korn,                                                              24 1/4.
   No 2 af spicke leera jordh, ähringh till huart 4:de korn,       20.
                                                                                      _________
   Huar af ähr förmedlade hemans andehl,                             44 1/4.           12 1/2.
C. Andra åhrss uthssde uthi 2:e giärden, no 3 af leer jordh,   34.
   Huar af ähr förmedlade hemmans andehl,                                                 9 1/4.
D. Väster engen af fnugh och hårdh wall, 14 tunland á 1 lass,           14.
E. Öster engen af hårdh wall, 16 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                 24.
   Een engh öster om landzwägen på Skybäria egor, af fnuggh
   och tufuigh wall, 5 tunlandh á 1 lass,                                               5.
                                                                                        ___________
   Huar af ähr dhet förmedlade hemans andehl,                                 43.                 12.
F. Een liten kalfua haga.                                                                       ____________
       Humble gårdh 100 stänger.                                                                21 3/4.  12.

   Wijdare denna byess lägenheter finnes här till muhlbete sampt
   fånge skough och wedebrandh. Den rågångh som kringhwäruer
   des wthmark ähr medh litter G bemärht, men Eneby preten-
   derar at litter H skall wara rätta linia byarne emellan.
   Åker brucket ähr huart annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Enby egor på den-na sidan.
Biörna spängea.
Suart bytta, een giöhl.
Spicke leera.
Leer jord.
Hardemo kyrk.
Eck.
Spicke leera jordh.
Lindh.
Klåckare stugu.
Fnugg och hård wall.
Leer jordh.
Oduglig baka.
Tall baka.
Leer jord.
Hård wall.
Hulingz åhssen.
Fyra stenar intet anssende till något rösse.
Bettess hagar.
Lindh.
Biörke baka.
Knechte stugu.
Öya måsen.
Häll tipen.
Måsse.
5 stena rösse.
Fyhlz måsse.
Nyble egor på den-na sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.