S5:20-1(Beskrivning:)
Skyberia uthi Hardemo härad och sochn 5 1/4 hemman, hwar
af 3/4 crono förmedlat till halft, indelt under infanterij. Byszens öhrtahl. Nämbligen.

Wäster gården, rust stamb 1 helt skatte medh en dehl af dhen öde tompt som ähr tilllagdt 3:ne heman,  25 1/2.
1/2 skatte hemman augument,                                                                                                              15.
Giästgifuare gården, 1 skatte augument medh en dehl af ödes tompten,                                                 27 1/2.
Helt crono heman, ståm1 till Prästegården,                                                                                           25 1/2.
3/4 crono, förmedlat till halfft under infanteri,                                                                                        15 1/2.
Öster gården, 1 helt skatte augument, dito en dehl af ödess tompten,                                                    27 1/2.
                                                                                                                                             _____________
                                                                                                                                                       136 1/2 örtuglandh.
A. Byszes huusz tompter.                                                                            Åker. Engh.
B. Ena åhrss wthssäde uthi tränne giärden, no 1 af leer                             tunland. lass.
   jordh, kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh,                       33 1/4.
   No 2 af leen jord och något stenigh, ähringh till huart 5:te korn,  13.
   No 3 af spicke leera jord, ähringh till huart 4:de korn,                12 1/4.
   No 4 af såugh jord, till huart 4:de korns ähringh beräknat,            6 1/2.
                                                                                       ___________
   Huar af ähr dhet förmedlade hemmans andehl,                          65.                     7 1/4.
C. Andra åhrss wthssäde uthi tuenne giärden, no 5 af leer iord,     36 1/4.
   No 6 dito af lerblandat jordh, ähringh till huart 5:te korn,            21 1/2.
   No 7 af öhr och stenigh jordh, ähringh till huart 4:de korn,           4.
                                                                                        ___________
   Huar af ähr dhet förmedlade hemmans andehl,                           61 3/4.
D. Engen ähr af tufuigh hårdh wall, 31 tunlandh á 2 lass,                             62.
E. Dy engen af tufuigh hårdh wall, 31 tunlandh á 2 lass,                               62.
F. Löttan af små star wall, 10 tunlandh á 2 lass,                                          20.
G. En engh når om landz wägen af små star wall,
   20 tunlandh á 1 lass,                                                                               20.
                                                                                                       _________
   Hwar af ähr detta förmedlade hemans andehl,                                         164.                 19.
H. Een liten gräs haga af små star wall, 1 3/8 tunlandh á 2 lass,                                              2 3/4.
J. Een liten kalfue haga.                                                             ____________________________
            Humble gårdh 50 stänger.                                                                        14 1/4.    21 3/4.

   Wijdare denna byes lägenheter finnes här till godt
   muhlbete, knapt till fånge skough och wede brandh.
   Humble gårdh 50 stänger. Den ragangh2 som
    kringh värfver des uth marcke ähr be-
   tecknadt medh litter K. Åker
   brucket ähr huart
   annat åhr i
   träde.


(Karttext:)
4 stenar på en stor iordh fast sten.
Några stenar.
Fall.
5 stena rösse.
Fougde holmen.
Några stenar.
Ett skiöflat 5 stena rösse på Korssbaken.
Fall.
Wreta egor på denna sijdan.
Små gran och tall skough.
Bettess haga.
Gran baka.
Gran buskar.
Små star vall.
Hiulsta egor på denne sijdan.
Giästgif-vare gårdz haga.
Spicke leera.
En baka oduglig.
Knechte stugu.
Väster gårdz haga.
Oduglig baka.
Spicke leera.
Knichte stuga.
Ler jordh.
Tufuigh hård vall.
Leen jordh något stenigt.
Giästgifuars haga.
Såugh jord.
Leer jord.
Öster gården.
P. Nilss.
Nårby engh.
Leer jord.
Lerblandat jord.
Öster gården.
Såugh jord.
Bake oduglig.
Ahl och een skough.
Leer jord.
Bettes hagar.
Små star wall.
Leer jordh.
Eneby engh.
Tufuigh hård vall.
Öhr och stenigh jordh.
Oduglig bake.
Hardemo kyrkia.
Gran baka.
Ahl och een skough.
Bäria egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Scala wlnarum.


Affattat anno 1693
af
Gabiel Toring.
Hiulsta egor på denna sijdan.


_______________
1Fel för stam.
2Fel för rågångh.