S5:24-5b(Beskrivning:)
Nahlawij wthi Hardemo härad och Kräklinge
sochn, 1 helt skatte, 1 1/2 crono cavaleri sampt 2:e crono infanterij
och 2:e frälsse hemman. Huilka infantri hemman förmedlade till
3/4 hemman huardera. Byssens.  Nämbligen.

Nåra gården, 1 helt frälsse,                                                           8.
Fältväfvärens bostele, 1 crono förmedlat till 3/4 under infantrij,       8.
Braskens gårdh, no 88 ruststamb, 1 crono förmedlat till 3/4,          8.
Frälsse gårdhen, 1 hell,                                                                8.
Stor gården, 1 skatte rust stamb no 89,                                      16.
Åker mans gårdh, no 88 rust stamb, 1 crono förmedlat till 3/4,        8.
Leutnantens boställe, 1 crono förmedlat till 3/4 infanteri hemman,  8.
                                                                                 _____________
                                                                   Örtugeland             64. öhrtugland.
Litter.
A. Bysens huusz tompter.                                                                           Åker. Engh.
B. Ena åhrss uthsäde uthi tuänne giärden, no 1 af ler                                tunland. lass.
   jordh, ähringh till huart 6:te korn,                                              26 3/8.
   No 2 af len jordh, ähringh till huart 5:te korn,                            11.
   No 3 af sandh och såugh achtigh jordh, ähringh till 4:de korns,  14 5/8.
   No 4 sandh jordh, ähringh till huart 3:de korn,                            6 1/2.
   No 5 af högländh öhr och stenigh jordh, ähringh till huart 4:de, 14.
   No 6 af spicke leera, ähringh till huart 4:de korn,                        2 1/8.
   Ibidem linde wall, 5 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                        8 1/4.
                                                                                           _________
   Huar af ähr ett infantri hemans andehl,                                     74 5/8.           9 5/16.
C. Andra åhrss uthssäde uthi 2:e giärden, no 7 af leer jord,         69 3/8.
   No 8 af sandh jordh, ähringh 4:de korn,                                    8 1/4.
                                                                                           _________
   Huar af ähr ett infanteri hemans andehl,                                  77 5/8.             8 15/16.
D. Stor engen no 9 af star vall, 70 7/8 tunland á 2 1/2 lass,                   176 1/2.
   No 10 ibidem hårdh vall, 5 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                              7 7/8.
E. Noch een liten engh af små star vall, 12 3/4 tunland á 2 lass,             25 1/2.
F. Dito een liten engh af giärdet stängdt, små star
   vall, 7 1/2 tunlandh á 3 lass,                                                               22 1/2.
                                                                                           _____________
   Huar af ähr ett infanteri hemmans andehl,                                        243 5/8.          30 3/8.
                                                                                           _______________________
G. Een betess haga till dhet ena infanteri hemanet.                                         18 1/4. 30 3/8.
   Humble gårdh till begges hemanen 350 stänger.

   Wijdare denna byes lägenheter finnes här till medel-
   måttit muhlbete sampt timber, fånge skough och vede-
   brandh. Dhen rågångh som kringhvärfuer des uthmark
   ähr betechnadt medh litter H, men på nåra sidan
   bestrides af Falkenåå som förordssakas af tuäne
   bäcke drågor som huarthera hafuer sin meningh
   uppå och sålunda 2:e diferentze linier sigh emellan
   hem till egornes åhtskildnadt giöra. Litter J denna
   linia påstår Nahlevijby och intresenter dem börer
   åthniuta effter gambla odel giärdes gården. Litter K
   een hage giärdzgårdz. Litter L öster i drågen. Litter M
   till häradz skildnaden i kiäret litter N.
   Litter O, effter denna linia förmena sigh Falkenå
   effter gambla odel giärdzgården. Littra K haga hörnet.
   Litter P öster i drågen. Litter Q i häradzskildnan
   dit Falkenåå standa ähr medh litter N huilka
   tuistige linier nu stå under den lofliga lagmans
   rättens aprobation. Åkerbruket ähr huart
   annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Falkenåå egor på den-na sijdan.
Lindh vall.
Sandh jordh.
Kiäringe måssen.
Kiär.
Bast måssen.
Kiär brän vare åhssen.
Stor måssen.
Tall moo.
Löfboo.
Hulta sten.
Skrifuare falet.
Goo baken.
Leen jordh.
Små star vall.
Lind.
Sandh och såugh achtigh jordh.
Lind vall.
Sandh jordh.
Knechte stugu.
Kiär.
Wäsby engh.
Star vall.
Leer jordh.
Leen jordh.
Hagar.
Gran och tall skough sampt småt gran timber.
Bårare torp.
Hård vall.
Högländh öhr och stenigh jordh.
Leer jordh.
Huusz tompter.
Spicke lera.
Leer jordh.
Betes hagar.
Håseby engh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Sandh jordh.
Små star vall.
Leer jordh.
Leer jordh.
Bake.
Knechte stugu.
Een stor sten vastan för Larss Nilss engh.
En stor tall.
Vallersta egor.
Sörby egor på den-na sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Aftaget anno 1693 af
Gabriel Toring.