S5:26-7(Rubrik:)
Bärgia uthi Edzbergz härad och Knista sochn,
1/2 skatte, 1 1/2 crono hemman, huar af det hella crono förmedlat till 3/4 hemman, indehlt
under infanteriet.


(Beskrivning:)
   Bysens öhrtahl.
   Nårra gården 1/2 skatte augument,              15.
   Mellan gården 1/2 crono infanteri,                10.
   Södra gården 1 förmedlat till 3/4 infanteri,    15.
                                                        ___________
                                                                    40 örtuglandh.
                                                                                                                            
A. Byszens huusz tompter.                                                              Tunland.  Lass. Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 1 af lerblandat och                                 tunland. lass.
   något stenigh jordh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,        19 5/8.
   No 2 af sandh jordh, till huart 3:de korns ähringh,                              1 1/2.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 2 lass,                                                      1 1/2.
                                                                                                  _________
                                                                                                         21 1/8.
   Huar af ähr förmedlade hemmans andehl,                                                           8 1/16.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 3 af leen jordh
   kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,                                      10 1/4.
                                                                                           ___________________
                                                                              Transport,           10 1/4. 1 1/2. 8 1/16.


                                                                                   Transport,      10 1/4. 1 1/2. 8 1/16.
   No 4 af höglänt öhr och stenigh jordh till huart 4:de korns ähringh,  10 1/4.
   Ibidem linde wall, 7/8 tunlandh á 2 lass,                                                      1 3/4.
                                                                                                ____________________
                                                                                                         20 1/2. 3 1/4.
   Huar af ähr thet förmedlade hemmans andehl,                                                     7 3/4.
   Åker hööet 3 1/4 lass uthföres half dehlen för huart annat åhrs träde,           1 5/8.
D. Engen af fnugh wall medh eek och hasselskough bevuxen, 42 tunlandh
   kan ey mer ähn halfdehlen uthföras, 21 tunlandh á 2 lass,                         42.
E. Een lijtten engh af hårdh wall, 5 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                           8 5/8.
J. Een tompt afstängdt hårdh vall, 2 tunlandh á 2 1/2 lass,                             5.
                                                                                                         _________
                                                                                                                 57 1/4.
   Huar af ähr thet förmedlade hemmans andehl,                                                                22 1/8.
 F. Een bettes haga till hella byen.                                                                        ____________
        Humble gårdh till förmedlat hemanet 60 stänger.                                         15 13/16. 22 1/8.

   Wijdare denna byes lägenheter finnes här till medelmåtit
   muhlbete, sampt fånge skough och vedebrandh. Den rågangh1 som kringh
   värfuer des uthmark ähr betechnadt medh litter G, men Ekebärgh pretenderar
   effter denna vägh litter H ähr rätta skildnadt dhem emellan. Huart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Ekebergh 1/2 skatte.
Prästegårdz Brånsta och Halsbergz egor.
Ijrsla egor.
Ekebrärgz giärde.
En stor bre sten.
Brånsta giärde.
Fnugg vall med ek och hasel skough.
Knechte stugu.
Wngh gran och tall skough.
Höghländh öhr och stenigh jordh.
Sandh jordh.
Knista åker giärde på denna sijdan.
Leerblandadt och något stenigh jordh.
Leen jordh.
Kiällesta2 och Ekebergz egor.
Häst skoo talz rösseth af 5 stenar.
5 stena rösse i Skuhle bäken.
Betess haga.
Hård val.
Leerblandat och något stenigh jordh.
Rågga sten.
Söder Bärga 1 skatte.
Sörbärga egor på denna sijdan.
Lisle måssen.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Aftaget och
författat anno 1693
af
Gabriel Toring.


____________________
1Fel för rågångh.
2Fel för Kälkesta?