S5:33b(Beskrivning:)
Dårdisztorp 1/4 crono hemman uthi Wäster Närke,
Edzbergz härad och Tångeråsa sochn belägit. Åker bruket ähr tredingz
träde.

A. Bygningz tompten.                                                                                          Åker. Engh.
B. Humble gården medh 500 stenger.                                                              tunland. lass.
C. Södera gerdet af mycket stenigh sandh och öhrigh iordh
   kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                                      3.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunlandh á 1 lass,                                                                           1/2.
D. Wäster gerdet af stenigh sandh och öhrigh jordh til huart 4:de korn, 3.
   Ibidem linde wall, 1 3/6 tunlandh á 1 lass,                                                                     1 3/8.
E. Öster giärdet af stenigh sandh och muhlblandat jordh á 5:t kornet,    2.
   No 1 ibidem nyiordh,                                                                        3/8.
F. Een liten åker täppa af stenigh sandh jordh,                                      5/8.
                                                                                                     ______
                                                                                                          9.
   Huar af tuänne dehlar uthföres,                                                                      6.
G. Wäster engen af små wall medh småt bäria ved, 7 3/4 tunlandh á 1 lass,                     7 3/4.
   No 2 af sidländigare wall, 3 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                    5 7/16.
H. Öster engen af skarp stenigh och fnugg wall medh biörk
   och hassel skough beuwxen1, 9 3/8 tunlandh men kan ey mer ähn halfdehlen
   beräknas á 1 lass,                                                                                                       4 11/16.
   Ibidem no 3 af tufuigh och sidländigare wall, 5 1/4 tunlandh á 1 lass,                            5 1/4.
J. Een liten haga för kalfuar.                                                                                ____________
                                                                                                                       6.        24 15/16.
   Huadh detta hemmans lägenheter widare widkomer
   finnes här till medelmåtit muhlbete, skough till gårde-
   fångh och wedebrandh, af samskiött mark.


Aftaget och författat
anno 1693 af
Gabriel Toring.


(Karttext:)
Schiäl sten.
Oduglig liungh och stenigh baka.
Stenig sandh och örigh jordh.
Oduglig baka.
Byfuels måsen.
Stenigh sandh och öhrigh jordh.
Linde vall.
Stenigh sandh och mull blandat jordh.
Linde val.
Små vall medh små bäria vedz vall.
Myket stenigh sandh och örig jordh.
Lindh vall.
Skarp stenigh och fnugg vall medh biörk och hassel skough beuvxen.
Edzbergz sochn, Sättertorpz egor.
Oduglig.
Lindh.
Rank torp egor på denna sijdan.
Tufuigh och sidländigh vall.
Karaby egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för bewuxen.