S5:35b(Beskriving:)
Åhsen uthi Wäster Närke, Edzbergz
härad och Tångeråsa sochn 1/4 crono hemman.

A. Hemmanetz huusz tompt.                                                   Åker. Engh.
B. Humble gården om 100 stänger.
C. Ena åhrs uthssäde uthi nåra giärdet af stenigh muhl
   och sandhblandat jordh, huart 5:te korns ähringh,                 3 5/8.
   Ibidem linde wall, 3/8 tunlandh á 2 lass,                  3/4.
D. Andra åhrss uthssäde uthi södra giärdet af stenigh
   sandh och muhlblandat jordh, á 5:te korns ähringh,               2 7/8.
   Ibidem linde wall, 7/8 tunlandh á 1 lass,                  7/8.
                                                                          ______
                                                                             1 5/8.
   Åker höö 1 5/8 lass, uthföres halfdehlen för huart anåt1 åhrs träde,        13/16.
E. Söder engen, no 1 af siländigh små star vall,
   6 tunlandh á 2 lass,                                                                       12.
   No 2 af hårdh och tufuigh wall, 2 3/8 tunlandh á 1 lass,                     2 3/8.
F. Når engen af små wall, 2 tunlandh á 2 lass,                                    4.
G. Noch een engh af små star wall, 3 3/8 tunland á 2 lass,                   6 3/4.
H. Een betess haga.                                                       _______________
                                                                                             6 1/2.  25 15/16.
  
   Vidare detta hemmans lägenheter fines här till
   medelmåtit muhlbete sampt fånge skough och
   wede brandh af sam skiöt mark.


Anno 1693 af
G. Toring.


(Karttext:)
Bininge egor.
Små star vall.
Oduglig backa.
Mull och sandh blandat jordh.
Oduglig måssa.
Hårdh vall.
Bake stugu.
Stenigh sandh och mulblandat jordh.
Lindh.
Oduglig.
Sidländh små star vall.
Oduglig.
Tufuigh och hårdh vall.
Knechte stugu.
Byfuels engh på denna sijdan.
Schiäls hultz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


______________
1Fel för annat.