S5:37b(Beskrivning:)
Hindersz torp 1/4 crono hemman uthi Wäster
Närke, Edzbergz härad och Tångeråsa sochn beläget.

A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                   Åker. Engh.
B. Humble gårdar tuänne till 400 stänger.                                            tunland. lass.
C. Een lijtten trägårdh utan wärde.
D. Ena åhrs uthssäde i öster nåra giärdet af mycket stenigh
   ähr och sandh jordh, kan beräknas till huart 4:de korns ähring, 2 1/2.
   Ibidem linde vall, 3/8 tunlandh á 2 lass,                                                              3/4.
E. Ett giärde samma åhr af lycka stenigh åker jordh,                    2 1/4.
                                                                                           _______  4 3/4.
F. Andra åhrss uthssäde af samma jordh måhn,                           2.
G. Eett lijttet åker giärde,                                                            1 1/2.
                                                                                            _______ 3 1/2.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 1 lass,                                                             5/8.
H. Öster engen af skarp hårdh och tufuigh wall, 6 7/8 tunlandh á 1 lass,             6 7/8.
J. Een haga af skarp hårdh och tufuigh wall, 2 3/4 tunlandh á 1 lass,                   2 3/4.
K. Wäster engen som sträcker sigh neder åhn af sanck
   vall, medelmåtigt grof star medh något fräken, 13 1/2
   tunlandh á 2 1/2 lass,                                                                                   33 3/4.
                                                                                                   _______________
                                                                                                           8 1/4.  44 3/4.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här
   till knafft muhlbete för instängssel skull, män
   skough till wedebrandh och gårde fångh, af sam-
   schiöt skough medh dhe flere hemman i sochnen. Åker-
   brucket ähr huart annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Schiäl sten.
Biörke skough.
Skarp hårdh och tufuigh wall.
Oduglig baka.
Edzbergz by egor på denna sijdan.
Schiäl sten.
Sanck vall, medelmåtigt grof star medh någon fräken.
Stenigh af öhr och sandh jordh.
Lada.
Lada.
Skarp hårdh och tufuigh vall.
Klåkare tegen.
Biörk baka.
Suine vall.
Tysk åhsen engh och åker giärden.
Schiäl sten.
Stenigh af öhr och sandh jordh.


Aftaget anno 1693
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.