S5:40-1(Beskrivning:)
Tiälfwesta säterij uthi Sundbo härad
och Snaflunda sochn som upkommet af tränne hella hemman
huilka af konglig maijtt anno          förbytte ähro. Hwilken remonstierar
dess wnderliggiande apartinentier, hiämbwähl huru fiärdedehlz
hemmanet Byrlunda oppå des egor beläget och hwadh lägenheeter
dhet består af , i licka måtto ähr der vidh belägit skatte hemmanet
Rya medh een wthjordh som wppå des egor efwen wähl wpkommet ähr.

Rewiderat för skattläggning och befunnen
origtig Stockholm den 12 october 1778
Ekmansson.


(Karttext:)
Hultz egor.
Lissare hälla.
Hella egor på denne sijdan.
Rya sion1.
Oduglig mark.
Snaflunda byz egor.
Fall.
Lind.
Måsse vall.
Hård vall.
Sand jord.
Hård vall.
Små star vall.
Fall.
Suäns Hulte broon.
Gran skough.
Sand jord.
Hård vall.
Lind.
Sand jord.
Lindh.
Sand jord.
Rijss måssen.
Sand jord.
Måsse vall.
Oduglig baka.
Lindh.
Fnugh och biörke skough med höga åhssar.
Tre Hörningen.
Kräckle bron.
Fall.
Små star vall.
Betez haga.
Måsse.
Gran skough och bäriogh mark.
Gran skough och stenigh mark.
Enge tårpåre.
Quarn.
Koohagen.
Måsse.
Fnugh och biörke skough sampt högga bakar.
Snaflundaby egor.
Kyrke siön.
Tårpa egor på denne sijdan.
Sandh jord.
Hård vall.
Fall.
Hård vall.
Såug.
Quarn.
Hård vall.
Sand jord.
Lind.
Bäriogh och oländigh mark.
Gran och tall skough af bärgh och oländigh mark.
Måse.
Grund san jord.
Lind.
Bakar.
Hård vall.
Högländ skarp sand jord.
Lind.
Muhl och stenig jord.
Nårr Torpz egor.
Sand jordh.
Bye sion1.
Lind vall.
Högländig sandh jord.
Bettes haga.
Snickare torp oskatlagdt.
Lindh.
Sör Tårpa egor.
Suinnersta egor.
Weden siön.
Suinnersta egor.


Afsatt anno 1693
af
Gabiel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


______________
1Fel för siön.