S5:44b(Beskrivning:)
Litter
A. Säterijtz bygningz tompt wedh
   där opå stående bygningar.
B. Ladugården medh sinne bygningar.                                                            Åker. Engh.
D. Trää och humble gården.                                                                       tunland. lass.
E. Ena åhrs wthsäde uti wästra giärdet, no 1 af                     Tunlandh. Lass.
   högländigh och skarp sandh jord, ähringh til hwart 3:de korn,  9 1/2.
   No 2 af jämbländigare sandh jordh, huars ähring
   till 4:de kornet beräcknas,                                                      6.
   Dugligh linde wall till, 1 1/2 tunlandh á 2 lass,                                     3.
F. Grundh sandh jordh, af ähringh hwart 3:de korn,                   9.
   No 4 af muhlblandigare sandh jordh, ähring 4:de korn,           2 1/4.
   Ibidem linde wall, 10 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                 15 3/4.
                                                                                    _______________ 26 3/4.
G. Andra åhrs wthsäde uthi öster giärdet, no 5
   af muhl och stenigh jordh som räknas til 5:t korns ähring,        6.
   No 6 af sandh och stenigh jordh, kan beräknas
   till hwart 4:de korns ähringh,                                                  3 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                     2 5/8.
H. Södra giärdet samma åhr af höghländigh sandh
   jordh, kan beräcknas till huart 3:e korns ähring,                   10 3/8.
   Ibidem linde wall, 6 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                   10 1/8.
                                                                                     _______________20 1/8.
                                                                                                        31 1/2.
   Åker höö 31 1/2 lass wthförest alenast halfparten
   för hwart annat åhrs trade1 skull,                                                                          15 3/4.
J. En engh kallas Hägnan, af fnug medh biörk
   skough bewuxen sampt medh höga bakar och
   oländigh engh vall 46 tunlandh, kan ey mer ähn half-
   dehlen wthföras, 23 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                             34 1/2.
                                                                                                             _____________
                                                                                        Transport,           46 7/8. 50 1/4.


__________________
1Fel för träde.