S5:44c(Beskrivning:)
                                                                                        Transport,          46 7/8. 50 1/4.
K. Stor engen, no 7 af fnug wall medh biörke skough
   bewuxen sampt medh höga backar och olendigh engh
   wall 47 3/4 tunlandh, kan ey mer ähn halfdehlen wthföras,
   23 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                                35 2/16.
   No 8 Ruu kiäret af små star wall, 14 tunlandh á 2 lass,                                       28.
L. En engh af hårdh wall, 2 5/8 tunlandh á 2 lass,                                                     5 1/4.
M. Någon slåtter wth medh elfwen af små star
   wall, 6 tunlandh á 2 lass,                                                                                   12.
N. Häst hagen af biörk och ahl skough sampt haga bakar.
O. Koo hagen medh biörk skough bewuxen.                       _______________________
                                                                                                              46 7/8. 130 11/16.

P. Byrlunda huusz tompt belägit på                                                            Åker. Engh.
   Tielfwesta egor.                                                                                  tunland. lass.
Q. Ena åhrs wthsäde uthi 2:e giärden af sandh jordh kan
   beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                                                   6.
   Ibidem linde wall, 7/8 tunlandh á 2 lass,                        1 3/4.
R. Andra åhrs wthsäde af samma jord måhn uthi
   tuänne giärden,                                                                                      8.
   Ibidem linde wall, 1 tunlandh á 2 lass,                          2.
   Åker hööt 3 3/4 lass uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                                         1 7/8.
S. Engen af hårdh wall, 5 1/8 tunlandh á 2 lass,                                                     10 1/4.
T. Några rögningar af hårdh wall, 8 3/8 tunlandh á 1 lass,                                       8 3/8.
W. Een liten kalfwa haga.                                                                  _______________
         Humble gård 300 stänger.                                                             14.        20 1/2.

   Wijdare detta sätterijz lägenheeter finnes här till godt muhlbette
   sampt fånge skough och wedebrandh, fiske medh katstor och miä<  >.
   Humble gårdh 800 stänger, finnes och någre dagzwärkz torpare som i
   engen ähr bebygde. Den rågångh som kringh wärfwer detta sätter<i>.
   Uthmark ähr medh litter H bemärt. Åker bruket ähr huart annat
   åhr i träde.


A. Rya huusz tompt ett skatte hemman,
   sampt een wthjordh Ry på des egor belägit. Åker bruket
   ähr tredingz träde, dess egor betechnas medh rödt, A. B. C.
                                                                                                                Åker.  Engh.
B. Upbrukat åker in alles af sandh jordh 12 1/8 tunlandh, uthföres
   tuänne dehlar, gifwer ähringh till hwart 3:de korn,                                   8 1/16.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                      3 3/8.
C. En engh af hårdh wall, 4 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                              6 3/4.
D. Een engh af hårdh wall, 4 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                            7 1/8.
E. Noch een engh af hårdh wall, 6 tunlandh á 1 1/2 lass,                                         9.
F. Dito tuänne engiar i skougen af hård wall, 3 1/2 tunlandh á 1 lass,                       3 1/2.
        Humble gårdh 400 stänger.                                                     ________________
                                                                                                               8 1/16.  29 3/4.
G. Ry wthiord med desz huusz tompt wptagit på
   Rya egor.
H. Upbrukat åker uthi tränne giärden af sandh jordh, 10 3/8 tunlandh
   uthföres tuänne dehlar, gifwer ähringh 4:de korn,                                   6 7/8.
J. Een engh no 9 af måsse wall, 5 1/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                     7 5/8.
   No 10 af sanch måsse wall, 3 5/8 tunlandh á 2 lass,                                            7 1/4.
K. Een engh af sanch måsse wall, 4 tunlandh á 1 lass,                                           4.
L. Een liten engh medh gran skough och sanch wall, 1 3/8 tunlandh á 1 lass,          1 3/8.
M. Een betes haga.                                                                          ________________
        Humble gårdh 100 stänger.                                                             6 7/8.   20 1/4.

   Wijdare detta skatte hemmans lägenheeter finnes här till
   muhlbete sampt fånge skough och wedebrandh. Litet fiske.
   Dhen rågångh som kringh värfver
   dess wthmarck ähr medh litter N
   bemärt och på söder
   medh litter H be-
   technadt, af gran och ste-
   nigh mark.