S5:47-8b(Beskrivning:)
Torp och Algrena uthi Sundbo härad och Hammar
sochn belägne, sampt ett oskadtlagdt torp Såugaretorp benämd, hwilka ähro Antoni von
Boij wnder arrende anslagne, huars lägenheter här specificerade ähro, nämbligen.

Litter.                                                                                                                                                                               Åker. Engh.
A.    Torpz huusz tompt.                                                                                                                                                tunland. lass.
B. Ena åhrs wthsäde, no 1 af såugh jordh kan beräcknas till huart 3:de korns ähringh,                                   2}
   No 2 af leen jordh, kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                                                                 2}                4.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                                                         1 1/8.
C. Andra åhrs wthsädet, no 3 af leen jordh kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                               4 1/8}
   No 4 af sandh jordh kan beräcknas till hwart 3:de korns ähring,                                                                           7/8}             5.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                                                      4 1/8.
                                                                                                                                                                    ________
                                                                                                                                                                           5 1/4.
   Åker höö 5 1/4 lass wthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                                                                                      2 5/8.
D. Engen no 5 af små star wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                                                                                                                 3 3/4.
   No 6 af fnugg tufuigh wall medh hassel skough bewuxen 8 1/2 tunland kan ey mer än halfdehlen uthföras, 4 1/4 tunland á 2 lass, 8 1/2.
E. En betes haga.       Humble gårdh 100 stänger.                                                                                                _________________
                                                                                                                                                                                         9.     14 7/8.
F.     Algrena huusz tompt.
G. Ena åhrs wthsäde af leerblandat jordh, kan beräknas till hwart 4:de korns ähringh,                                                         4 1/2.
   Ibidem linda duglig till åker 4 5/8 tunlandh no 8.
H. Andra åhrs wthsäde af leerblandat jordh, kan beräcknas till hwart 4:de korns ähringh,                                                    4.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunland á 1 1/2 lass, giör 3 3/8 lass wthföres alenast halfdehlen för huart anat åhrs träde,                           1 11/16.
J. Een engh af hårdh wall medh någon ahl skough bewuxen, 5 tunnelandh á 1 1/2 lass,                                                                    7 1/2.
K. En engh af skarp hårdh och tufuigh wall, 5 tunnelandh á 1 lass,                                                                                                 5.
         Humble gård 60 stänger.                                                                                                                                  _______________
                                                                                                                                                                                        8 1/2.  14 3/16.
L.     Såugaretorpetz huusz tompt oskatlagdt.
M. Upbruckadt åker in alles af leen jordh som åhrligen bruckas, kan beräcknas till huart 4 de korns ähring,                        1 1/2.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunnelandh á 2 lass,                                                                                                                                5.
   Ibidem linde wall, no 7 duglig till åker 4 7/8 tunlandh.                                                                                              _______________
                                                                                                                                                                                       1 1/2.     5.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här till knaftt muhlbete sampt fångeskough och wedebrandh
   medh omliggande hemman, fiske till Torp om wåren medh noot. Åkerbruket ähr huart annat åhr i träde.

Afsatt anno 1693 af
Gabriel Toring.


(Karttext:)
Nårr Algrena.
Hammar.
Såugh.
Aspa 1 hemman.
Lind.
Lind.
Askersundz sochn.
Leerblandat jordh.
Fall.
Duglig till åker.
Såugh.
Quarn.
Lindh vall.
Leerblandadt jord.
Quistnäs 1 hemman.
Weter lacus.
Skough och utmarck.
Oduglig marck.