S5:51-2a(Beskrivning:)
Stockshambra uthi Sund-
boo härad och Askersundz sochen
6 1/2 hemman af lijka storleek.

A. Byszens huus tompter.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af                                               Åker. Engh.
   leer jord, kan beräknas till hwart 5.te korn,            39 7/8.              tunland. lass.
   Ibidem lindewall, 8 1/2 tunland á 2 lass,                             17.
C.  Samma åhr ett litet giärde wedh byen af leer jord,  2 7/8.
D. Ibidem samma åhr een lyckia af leer jord,               2 3/8.
   Lindewall, 1 1/4 tunneland á 1 lass,                                     1 1/4.
                                                                         __________
                                                                                45 1/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                             6 15/32.
E. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet af leer jord,  28 3/4.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart 5:te korn.
   No 1, een åkerbröt af mull och leerblandat jord,      2 3/4.
   Kan beräknas till hwart 4:de korn.
   Ibidem lindewall 11 5/8 tunland á 1 lass,                           11 5/8.
F. Samma åhr ett litet giärde af leer jord,                     6 1/8.
G. Een liten åkerlyckia samma åhr af lerr jord,               1/2.
                                                                        _________
                                                                                38 1/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                             5 55/64.
H. Söder engen af hårdwall, 15 3/4 tunland á 1 1/2 lass,       23 5/8.
J. Een liten engh af hårdwall, 3 1/8 tunland á 2 lass,               6 1/4.
K. Nårr engen af små starr och måssewall, 16 1/4 tunland
   á 2 lass,                                                                          32 1/2.
   No 3, af hårdwall, 4 7/8 tunland á 1 lass,                            4 7/8.
L. Starr engen, no 4 sanck hård wall 10 3/8 tunland
   á 2 lass,                                                                          20 3/4.
   No 5 af tufwigh och hårdwall, 7 1/8 tunland á 1 lass,          7 1/8.
   No 6 af små starr wall, 32 7/8 tunland á 2 lass,                65 3/4.
M. Een engh sunnan för Knatorp no 7 af sanck
   starr wall, 5 tunland á 2 lass,                                          10.
   No 8 af hårdwall, 3 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                       4 5/8.
                                                                            ____________
                                                                                       205 3/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                        31 1/2.
   Hwmble gård till hwart hemman 100 stänger.                      ________________
                                                                                                     12 21/64. 31 1/2.

   Den råågångh som kringhwärfwer bemälte hemmans skough
   och uthmark är medh litter N bemärkt och uppå des skough
   och mark ähr bebygdt 3 1/2 skattlagdt hemman sampt 7 oskattlagde
   dagzwärkz torp till Stierensund herregård som häfda och
   bruka byens skough och mark. Är och till hwart hemman medell
   måtigt fiske medh katzor och noth om sommaren. Åkerbruket
   blifwer hwart annat åhr i träde.