S5:57-8a(Beskrivning:)
Wåknesta uthi Sunbo hä-
radh och Askersundh sochn 2:ne hela
hemman, 1 crone och 1 frälsse hemman hwilka
befinnes af lika stoorleek.

Littra.                                                                                   Åker. Engh.
A. Byszens huus tompter.                                                   tunland. lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet
   af leer jord, kan beräknas till hwart  
   5:te korn,                                               15 1/2.
   No 1, 2:ne åker falter af swagare leer
   mån, kan beräknas till hwart 4:te korn,     4 1/4.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,              3 1/2.
                                                           ________
                                                                19 3/4.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                              9 7/8.
C. Andra åhrs uthsäde uth1 östra
   giärdet af leer jord, räknas till 5:te korn, 18 5/8.
   Ibidem linde wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,            9 1/2.
                                                         ________
                                                                18 5/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                              9 5/16.
D. Engen som beståår af hård wall,
   24 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                               37 3/8.
   No 2, sidländigar wall af små
   starr, 5 7/8 tunland á 2 lass,                             11 3/4.
E. Een liten engh i åker giärdet af
   hårdwall, 2 3/8 tunland á 2 lass,                         4 3/4.
F. Lill engen af små starr wall,
   9 3/4 tunland á 3 lass,                                      29 1/4.
   No 4, ibidem een engebröt som
   åborrne i Askersundz byen anno
   1689 samma engh ifrån tagit.
   Jämwäll fisket widh samma
   engh, hwilket berättas af
   ålder bydt till Wåcknesta, engen
   inhåller 1 1/4 tunland á 2 lass,                            2 1/2.
G. Een engh widh Wässle af små
   starrwall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                        4 1/2.
                                                              __________
                                                                      103 1/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                       51 9/16.
                                                                                 _______________
                                                                                     19 3/16. 51 9/16.
H. Den generale rågångh som kringh wärfwar
   byssens egor och mark, ingrijper 3:ne andra
   hemman, men på östra sijdan emellan Asker-
   sundz bya finnes icke någon skilldnat uthan
   af hwartera parten desse närtecknade difrande
   linier.
J. Wåknesta pratenderar denne linnea, hwilken
   är een bäck rändell uthur ett kiärr widh
   Läggesta egor uthi Dufwenäs udden i
   Siööwijkan.
K. Denne linia påståår Askersundz byes
   åboer för skilldnat hwilken eij heller
   några laga rååmärken bebunden är
   uthan allenst een kiälla som tecknadt
   är medh no 5, uthur den samma een
   rändell eller drågh löper neder i Wåknesta
   engh,/ der ett gambalt dijke bemärkt
   medh no 6, / neder i siön.


__________________
1Fel för uthi.