S5:60b(Beskrivning:)
Winna uthi Sundbo härad
och Askersundz sochn, 1 hemman.
Åkeren ligger tredie dehlen åhrligen i träde.

Littra.                                                                            Åker. Engh.
A. Hemmanetz huus tomt.                                           tunland. lass.
B. Åkeren uthi 3:ne giärden, mycket
   stenigh och höghländigh lerjord, kan
   beräknas till hwart 5:te korn,                    11.
   Hwar af blifwer i åhrligit bruk,                                   7 5/16.
C. Een engh af myket stenigh och
   oländigh wall, 13 1/2 tunland á 1 1/2,                                        20 1/4.
   Linde wall wall dugligh i
   åker giärdena, 5 1/4 tunland á 1 lass,                                         5 1/4.
D. Een nyligh intagen betees haga af
   stenigh mark.
E. Ett torp uppå desse egor som rä-
   knas medh hemmanetz.
F. Åkeren mycket stenigh,                                           1.
   Kan ähn giöras åker på desse par-
   kar no 1 till 2 tunland.
G. Enge parckar uthi 3:ne täppor, 3 5/8
   tunland á 1 1/2,                                                                         5 3/4.
                                                                                   ______________
                                                                                   8 5/16.    31 1/4.
   Humble gårdh 600 stänger.
   Litet fiske medh skåttnätt.
   Gådt muhlbete och skough, men
   intet afrösat ifrån allmenningen
   och omliggiande hemman.


(Karttext:)
Fall.
Lilla Winna egor.
Hård wall.
Hårdh wall.
Steenigh och oländigh mark.
Oduglig.
Måsse wall.
Lind.
Lind.
Fall.
Winna siön.
Lind.
Lindh.
Muhl och stenigh jord.
Oduglig.
Knechte engh.
Knechtestugu.
Ahlskoug och kiär.
Linda.
Krook siön.
Kiär.
Lind.
Lind.
Oduglig steen mark.


(Skalan:)
Schala wlnarum.