S5:63-4b(Karttext:)
Måseby uthi Grimsteens
härad och Wijby sochn, 3 hemman
af lika storleek till egorne.

A. Byszens huus tompter.                                              Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi 2:ne giärden,                         tunland. lass.
   No 1, af swart mylla, kan beräknas
   till hwart 7:de korn,                             17 1/8.
   No 2, een åkerbrot1 af öhr jord, kan
   beräknas till hwart 5:te korn,                 3.
   No 3, een bröt af sand jord, kan
   beräknas till hwart 5:te korn,                 4 1/16.
                                                      ___________
                                                             24 3/16.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                            8 1/16.
C. Andra åhrs uthsäde uthi 2:ne giärden.
   No 4, af swartmulla jordh,                  18 7/8.
   No 5, twenne åker brötar af öhrjord,    5 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 tunland á 2 lass,                6.
                                                      _________
                                                            24 3/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                            8 1/8.
D. Söder engen no 6, sidhländigh hård
   wall, 5 3/4 tunland á 1 lass,                               5 3/4.
   No 7, af höghländigh hård och tufwigh
   wall, 17 tunland á 1 lass,                                17.
E. Wäster ängen no 8, af hårdwall, 9 1/4
   tunland á 1 1/2 lass,                                         13 7/8.
   No 9, hårdwall, 5 1/4 tunland á 2 lass,             10 1/2.
   No 10, röö dyie wall, 4 3/4 tunland á 1 1/2 lass, 7 1/8.
F. Een liten hårdwalls engh, 2 1/4 tunland
   á 2 lass,                                                           4 1/2.
G. Een liten engh når om giärdet af
   små starr wall, 3 7/16 tunland á 2 lass,               6 7/8.
H. Hopa hagen, hårdwall, 3 1/4 tunland á 2 lass,  6 1/2.
J. Ett kiärr uthi skougen af måssewall
   inhägnadt, hwar af Måsseby torp
   eger lika medh Måsseby uthi tege-
   skifften, är af röö dyie wall 13 tunland,
   hwar af tillkommer Måsseby,                            9 15/16.
                                                              ____________
                                                                        88 1/16.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                       29 11/32.
K. Een betees haga af gran skough.                           _______________
    Humble gård 300 stänger.                                         16 3/16. 29 11/32.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes
   her till muhlbete, fångh skough och wede-
   brand och ungh gran skough, sampt
   een. Den råå gångh som kringhwärfwar
   Måsseby skough ähr beteknadt medh littra L,
   men Lanna pratenderar att littra M skall
   wara rätta skilldnat emellan Lanna och
   Måsseby. Åkeren blifwer hwart annat
   åhr i träde.


(Karttext:)
Glepsta egor.
Fuls måsse rösse.
Häll tippen.
Nyble egor.
Knechte stugu.
Backe stugu.
Öhija egor.
Gran backe.
Gambal giärdesgårdz stood.
F<u>ls måssen.
Öhija måsen.
Små starr wall.
Öhr jord.
Öhija måssen.
Lanna egor på denne sijdan.
Swart mylla.
Små starr och röd dyie wall.
Linde wall.
Lindwall.
Hårs öhn.
Öhr jord.
Swart mylla.
Tompt.
Hårdwall.
Wässebytorp 1/2 frälsse.
Röö dyie wall.
Swart mylla.
Hård wall.
Swart mylla.
Öhr jord.
Enebacke.
Måsseby torpz egor.
Hopa hagen hård wall.
Backe stugu.
Sand jordh.
Ene backe.
Hård wall.
Liungh medh små biörke-skough be-wuxen.
Betees haga af gran skough.
Små gran skough sampt een och stenigh marck.
Skiähl kårsset.
3 stena widh Lanna Hult.
Hårdwall.
Hårdh och fnugh wall.
Gran backe.
Broo-by egor på denna sijdan.
Ahlewij egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för bröt.