S5:67-8(Beskrivning:)
Lijby uthi Grimstens hä-
radh och Wijby sochen, 2:ne hem-
man af lika stoorleek till egorne
hwars åkerbruk blifwer hwart annat
åhr i träde. Till södra gården
finnes een uthhiord.

A. Bysens huus tompter.                                                               Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi 2:ne giärde af swart                             tunlandh.  lass.
   mylla, kan beräknas till öhring hwart 7:de korn,  17 7/8.
                                                                      _________
                                                                           17 7/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                        8 15/16.
C. Andra åhrs uthsäde uthi 2:ne giärden, no 1,
   2:ne åker stycken af öhr jord, kan beräknas
   till hwart 5:te korn,                                              3 3/4.
   No 2, trenne åkerbrötar af swart mylla jord,        8 7/8.
                                                                      _________
                                                                           12 5/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                        6 5/16.
D. Engen no 3, af röö dyie wall, 13 tunland á 1 1/2 lass,  19 1/2.
   No 4, af hårdwall, 4 5/8 tunland á 2 lass,                       9 1/4.
E. No 5, röö dyie wall, 6 tunland á 1 1/2 lass,                   9.
   No 6, af hårdwall, 6 tunland á 1 lass,                            6.
   No 7, ibidem sank wall, 2 1/8 tunland á 1 lass,               2 1/8.
   No 8, af stenigh hårdwall medh ekeskoug
   8 1/4 tunland som halfparten kan beräknas till
   4 1/8 tunneland á 1 lass,                                                4 1/8.
F. Een liten engh höghländigh af hårdwall, 3 1/16
   tunland á 1 1/2 lass,                                                      4 19/32.
G. Noch een liten engh emellan giärdenen af  
   hård wall, 2 3/4 tunland á 2 lass,                                   5 1/2.
                                                                             __________
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                      30.
H. Een liten betees haga stenigh.
J. En uthengh uppå Hambra egor till samma
   hemman, no 9, af små starrwall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                             6 1/2.
   No 10, sammaledes af hård wall, 7 tunland á 1 lass,                                7.
   No 11, äfwenwäll till samma hemman een åker
   af leerblandat jord,                                                                       7/8.
       Humble gård 400 stänger.                                              _______________
                                                                                                  16 1/8.   43 1/2.
   Wijdare denne byes lägenheeter, knapt muhlbete medh omliggiande
   byiar, ingen skough. Den råågångh som kringh wärfwar des
   mark, är medh littra K märkt, som består af små een buskar.


L. Uthiorden no 12, een åkerflat
   af swart mylla jord,                                                                      15/16.
   No 13, en enge tegh uthi littra D af
   röö dyie wall, 1 15/16 tunland á 1 1/2 lass,                                                1 30/32.


(Karttext:)
Knecht stugu.
Kungzbergz engh.
Knecht stugu.
Gulbergia engh.
Herre Grytts egor.
Walcke engh.
Oduglig.
Röödye wall.
Oduglig backe.
Höga egor.
Hård wall.
Sanck wall.
Röö dyie wall.
Hård wall.
Öhr jord.
Stenigh wall med eke skoug.
Enn och gran backa.
Walcke 1/2 hemman.
Swart mulla.
Eke skough.
Gånge wägh.
Crono uth jord.
Lind.
Swart mylla.
Betees haga stenigh.
Wallby uth jordh.
Swart mylla.
Tåmpten.
Hårdwall.
Skru-by.
Skruby åker giärde.
Swart mylla.
Hård wall.
Swart mylla.
Öhr jord.
Bärgia åker giärde.
Yby åker giärde.

Hambra 1/2 frälsse.
Hambra egor.
Hårdwall.
Fall.
Hård wall.
Biörk skoug.
Bland jord.
Små starr wall.
Leer.
Oduglig.
Backe stugu.
Kiärra egor.
Uthmark på denna sijdan.


(Norrpil:)
Når.
Söder.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
1693 af Gabr Toring.