S5:71-2a(Beskrivning:)
Åhlewij uthi Grimsteens härad
och Wijby sochn, 2 hemman af lika
stoorleek, sampt 1/4 dehls hemman Stackerud benembd.

A. Byszens huus tompt.                                                               Aker1. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uti 2:ne giärden, no 1,                                 tunland. lass.
   af swart mylla jord, beräknas till 6 korn,            11 1/4.
   No 2, af muhl och stenigh jord, kan
   beräknas till hwart 6:te korn,                               3 3/8.
   No 3, höghländigh öhr jord, till hwart 5:te korn,  2 1/8.
   No 4, af muhl och klappersteens jord,
   kan beräknas till hwart 6:te korn,                        2 3/4.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                        7.
                                                                    ________
                                                                          19 1/2.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                       9 3/4.
C. Andra åhretz uthsäde uthi östra
   giärdet, no 5, höghländigh öhrr jord,                  4 1/2.
   No 6, af mull och klappersteens jord,                5 1/2.
   No 7, een bröt af muhl jord, kan
   beräknas till hwart 6.te korn,                             8 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 1 lass,                       3.
                                                                   _____________
                                                                         18 3/4. 10.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                       9 3/8.
   Åker hööet af dhe 10 lass, hwar af half-
   dehlen uthföres för hwart annat
   åhrs träde skull,                                                           5.
D. Söder engen af hårdwal, 8 1/4 tunland á 2 lass,         16 1/2.
E. No 8, siöö engen af hårdwall, 6 1/2 tunland á 2 lass,  13.
   No 9, af hårdwall, 4 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                  6 3/8.
F. Nårr engen, no 10, af hårdwall, 13
   tunland á 1 lass,                                                         13.
   No 11, Ibidem af små starrwall,
   12 tunland á 1 1/2 lass,                                               18.
                                                                            __________
                                                                                    71 7/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans andehl,                                                   35 15/16.
                                                                                              _______________
                                                                                               19 1/8.    35 15/16.
G. 3:ne stycken inhägnade hagar till muhlbete
   för Ahlewij och Åkerne sampt Skanckerud.

       Humble gård 200 stänger.
   Wijdare denne byss lägenheeter finnes her
   till knapt muhlbete, ingen skough till
   gårde fångh och wedebrand. Fiske uthi siöön
   medh sommar noth. Åkerbruket
   blifwer hwart annat åhr i träde.

H. Skanckerudhz byggningz tompt.
J. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet
   af örr jord, till hwart 5 korn,
K. Andra åhrs uthsäde uthi nårra
   giärdet af öhr jord, kan beräknas
   till hwart 5.te korn,                                           2 1/2.
L. Samma åhr een liten åker lyckia
   af öhr jord,                                                       1 1/2.
                                                                    __________         4.
M. Een engh neder om Åhlwijkz2 åker
   giärde af hårdwall, 3 7/8 tunland á 2 1/2 lass,                                          9 11/16.
N. Hem engen, no 12, af hårdwall,
   6 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                                       9 3/8.
   No 13, ibidem af sanck röö dyie wall,
   5 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                                       7 11/16.
   Humble gård 200 stänger.                                                _________________
                                                                                                 8 1/8.    26 3/4.
   Wijdare des lägenheeter finnes her till fiske uthi
   siöön medh sommar noth, knapt muhlbete,
   ingen skough till gårdfångh eller wedebrand.
   Åkeren blifwer hwart annat åhr i träde.


______________
1Fel för åker.
2Ändrat från Ahlwijkz.