S5:75b(Beskrivning:)
Ånnebrun 1/2 crono sampt Öster engz wtiord
uthi Grimstens härad och Wijby sochn, hwilket halfua crono förmedlat
til 1/4 hemman. Åker brucket ähr huart annat åhrs trädde.

Litter.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                  Åker. Engh.
B. Ena åhrs wthssäde uthi wäster giärdet,                           tunland. lass.
   no 1, af öhr iord, ähringh till huart 4:de korn,   2.
   No 2, af sandh jord, ähringh till 3:de korn,      3 5/8.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 1 lass,                      2.     
                                                                 ________        5 5/8.
C. Andra åhrs uthssäde af sandh jord,                                4.
   Ibidem linde wall, 4 tunlandh á 1 lass,                      4.
   Åker höö 6 lass uthföres halfdelen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                  3.
D. Wäster engen af fnugg och stenigh wall, 9 tunlandh
   á 1 lass,                                                                                      9.
E. Dito en engh af fnugh sampt biörk och
   stenigh wall, 18 tunlandh som icke mer ähn half-
   delen beräknas kan för oländigheten skul,
   9 tunlandh á 1 lass,                                                                     9.
F. Een liten betes haga af stenigh mark.                        _____________
         Humble gårdh 200 stänger.                                       9 5/8.  21.

   Öster engz uthiord såsom herr Falkenbergh
   posiderar. Åkeren brukas tredingz träde.
G. Des huusz tompt.
H. Upbrukat åker uthi 3:e små giärden af öhr
   jordh, 4 tunland huar af tuänne dehlar uth-
   föres, ähringh till huart 4.de korn,                                     2 5/8.
J. Engen af fnugh och stenigh sampt tufuig
   wall, 8 tunlandh á 3/4 lass,                                                           6.
K. Dito een liten engh af hårdh wall, 1/4 tunland á 2 lass.                  1/2.
L. Een liten betes haga.                                                    ___________
           Humble gårdh 150 stänger.                                     2 5/8.   6 1/2.

   Wijdare desse lägenheter finness har1 til
   muhlbete sampt fånge skough medh
   omligiande hemman.


(Karttext:)
Sten åhss.
Skough och wt mark på den-na sijdan.
Fnugh och stenig vall.
Fnugh medh biörk och stenigh vall.
Lindh val.
Oduglig mark.
Lind vall.
Lind vall.
Sandh jordh.
Fall.
Utmark.
Lindh.
Utt mark.
Fnugh och stenig sampt tufwig vall.


________________
1Fel för här.