S5:76b(Beskrivning:)
Törntorp 1/4 crono samp1 Måsetorp
oskattlagdt, belägne uthi Grimstens härad och Vijby sochn huilket
fiärdedehlz heman förhögdt mantahlz räntan till halfft, indeht2
under infanteri. Åkeren bruckas till tredingz träde.
Detta hemman ähr på almäningen.

Litter.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                 Åker.  Engh.
B. Upbrukat åker in alles uthi 3:e giärden med                   tunland.  lass.
   en liten lyckia af leen jordh, 7 tunlandh huar
   af tuänne dehlar uthföres,                                                4 1/2.
   Gifuer ähringh till huart 4:de korn,
   Ibidem linde vall, 2 1/2 tunlandh á 1 lass, uthföres
   tuänne dehlen,                                                                             1 5/8.
C. Tuänne stycken engiar af fnugh vall
   medh biörk och ahl skough sampt stenig
   mark 42 1/4 tunland, huar af halfparten
   uthföress för dess myckna oländighet,
   21 1/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                       21 1/8.
D. Een liten enge haga af fnugh vall,
   4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                               6.
E. Eeen liten betess haga.
        Humble gårdh 200 stänger.                              _______________
                                                                                        4 1/2.  28 3/4.

   Måse torp oskatlagdt.
F. Desz huusz tompt.
G. Upbruckat åker in alles uthi 3:e giärden
   af leen jordh, ähringh 4:de korn 2 1/8 tunlandh,
   huar af tuänne dehlar uthföres,                                       1 7/16.
   Ibidem linde vall, 2 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,
   Giör 3 3/8 lass uthföres tuänne dehlar,                                        2 1/4.
H. Tuänne stycken engiar af fnugg
   vall, 9 1/8 tunlandh á 1 lass,                                                      9 1/8.
        Humble gårdh 50 stänger.                             ________________
                                                                                       1 7/16. 11 3/8.

   Wijdare desse lägenheter finnes
   här till muhlbete sampt fånge
   skough och vedebrandh på almäningen.


______________
1Fel för sampt.
2Fel för indehlt.