S5:79-80(Beskrivning:)
Skarby uthi Grimstens härad och
Hackwadz sochen, 2:e skatte sampt 1 crono förmedlat till 3/4 hemman,
indehlt under infanteriet, maiorens boställe. Dhen åthskildnadt
hemmanen emellan ähr, finnes uthi byszens huustompter.   
                  { Nårra gården 1 skatte,                                                   102}
Nämbligen { Mellan gården 1 skatte,                                                  102} ahlnar.
                  { Sörra gården crono, maiorens boställe 1 förmedlat till 3/4, 90}
                                                                                                 ___________
                                                                                                          294.

A. Bysenz huusz tompter.                                                                                 Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi 2:e giärden, no 1, af suart mylla                                tunland. lass.
   jordh medh små klapper sten, ähringh till huart 6:te korn,   33 1/8.
   No 2, af öhr och såugh jordh till 5:te korns ähringh,           13.
   Ibidem linde vall, 12 1/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                  18 1/4.
C. Samma åhr en lijten lycka af suart mylla, ähring 6:te korn,  2.
   No 3, 8 stycken miågh åkrar till skatte hemmanen, 1 tunlandh.
                                                                                 ___________
                                                                                          48 1/8.
   Huar af blifver crono hemanetz andehl,                                                       14 5/8.
D. Andra åhrs uthsäde uthi 2:e giärden, no 4, af suart mylla
   och stenigh jordh gifver ähringh till huart 6:te korn,            40.
   No 5, af öhr jord till huart 5:t korn,                                     4 3/4.
   Ibidem linde vall, 1 tunlandh 1 1/2 lass,                                              2 1/2.
E. Samma åhr een lyckia af öhr jordh till 5:t korn,                  4 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                     2 13/16.
   No 6, tuänne stycken miågh åkrar till skatte hemmanen, 1/4 tunladh.
                                                                                  ___________
                                                                                         49 1/8.
   Huar af ähr crono hemmanetz andehl,                                                         15 3/16.
   Åker höö, 22 7/16 uthföres halfdehlen för huart anat åhrs träde,        11 7/32.
F. Söder engen af små star vall, 12 5/8 tunland á 2 lass,                      25 1/4.
G. Når engen af små star vall, 56 1/4 tunland á 1 1/2, no 7,                  84 3/4.
   No 8, af små star vall och måsse, 11 tunland á 2 lass,                     22.
   No 9, små star medh ahl buskar och pårs vall, 10 tunland á 1 lass, 10.
H. Fyrra stycken gräs hagar af små star vall, 2 3/4 tunland á 2 lass,      5 1/2.
                                                                                              ___________
                                                                                                       158 11/32.
   Huar af ähr crono hemmanetz andehl,                                                                     50.
   No 10, 3:e stycken miågh tegar i engen 7/8 tunlandh.                              ____________
       Humble gårdh 200 stänger.                                                                  29 13/16. 50.

   Wijdare denne bessens lägenheter finnes här till
   knafft muhlbete, ingen fånge skough eller vedebrandh,
   fiske medh katstor och noot uthi Skarby siön. Den rågång
   som kringh värfver des uthmarck ähr medh Litter J bemärt.
   Åker brucket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Wehlesta egor på denne sijdan.
Een vete medh några små stenar.
Knechte stugu.
Små star och mossevall.
Når engh.
Små star vall.
Små ahl och enne buskar.
Lind.
Helgesta engh möther.
Små star.
Lind vall.
Öhr och såug jord.
Svart mylla och stenigh jordh.
Lind.
Oduglig backe.
Små star vall.
Linde vall.
Suart mylla.
Suart mylla och stenigh jordh.
Uthma1 mark.
Lind.
Suart mylla jordh.
Skarby siön.
Små star vall.
Gippersta egor.
Trägård.
Värsta åker giärde


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

Författat anno 1693
af
Gabriel Toring.


___________
1Fel för uthmark.