S5:81b(Beskrivning:)
Nordan siö uthi Grimstens härad och Wijby
sochn, 1 crono förmedlat till 1/2 hemman, indelt under infanterij.

A. Hemmanetz huusz tompter.                                           Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde af öhr och sandh jordh,
   gifuer ähringh till huart 4:de korn,                                    5 ½
   Ibidem linde vall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,     1 1/8.
C. Andra åhrss uthssäde, no 1, af öhr och sandh jord,
   kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh, 3 3/4.
   No 2, af suart mylla jordh, kan beräknas
   till huart 5:te korns ähringh,                           1.
                                                              ________           4 3/4.
   Ibidem linde vall, 3/8 tunlandh á 1 1 /2 lass,               9/16.
   Åkerhöet 1 11/16 lass uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs trädde skull,                                                                   13/16.
D. Een liten engh af giärdet inhägnadt, medh
   hårdh vall, 3 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                4 1/2.
E. Een engh, no 3, af hårdh vall, 4 5/8 tunlandh á 1 1/2 lass,              6 15/16.
   No 4, af fnugg vall medh någon eck skough bevuxen,
   3 7/8 tunlandh á 1 lass,                                                                 3 7/8.
   Een uthengz tegh på Herregrytz egor af små star
   vall, 3 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                     4 7/8.
F. Een lijten betes haga.                                        ____________________
         Humble gårdh 300 stänger.                                    10 1/4.    21.

   Wijdare detta hemans lägenheter finnes här till nötorfftigt
   muhlbete sampt fånge skough och vedebrandh medh
   omligiande hemman. Litet fiske. Åker bruket ähr
   huart annat åhr i trädde.