S5:83-4(Beskrivning:)
Lännesz by uthi Askers härad och Lännesz sochn, 7
crono hemman wnder Segersiö konungz gård belägne.
       Storleck till egorne.

Litter.                                                                                                                                     Åker. Engh.
A. Bysens huusz tompter.                                                                                                    tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi wästra giärdet, no 1, af lerblandadt jordh, ähringh 6:t korn, 27 1/2.
   No 2, af såugh jordh, kan beräknas till huart 4:de korns ähringh,                             12 5/8.
   No 3, af sandh jordh, kan beräknas till huart 3:de korns ähringh,                               4 1/2.
   Ibidem linde vall, 10 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                     16 5/16.
C. Samma åhr een åker lyckia, no 4, af leer jordh, ähringh till huart 6:te korn,               2 3/8.
   No 5, af sandh jordh, kan beräcknas till huart 3:de korns ähringh,                              2 3/8.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 2 lass,                                                                                1 1/4.
                                                                                                                             _______
                                                                                                                                 49 3/8.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                                                     7 1/16.
D. Andra åhrs uthssäde uthi östra giärdet, no 6, af mull och len jordh till 5:t korns ähring, 4 1/2.
   No 7, af högländ sandh jordh, kan beräcknas till huart 4:de korn,                              6 3/4.
   No 8, af biörk lera jordh till huart 4.de korns ähringh,                                                3 7/8.
   No 9, af öhr jordh till huart 3:de korn,                                                                       7 1/4.
   Ibidem linde wall, 9 1/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                       13 11/16.
                                                                                                      _________________________
                                                                                                                Transport.  12 3/8. 32 1/4.  7 1/16.


                                                                                                                Transport.  22 3/8. 32 1/4.  7 1/16.
E. Samma åhr ett giärde af lerblandat jordh, no 10, ähringh till 5:te korn,          14 7/8.           
   No 11, af sandh jordh till huart 4:de korns ähringh,                                          1 3/4.
   Ibidem linde vall, 1 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                    1 1/2.
                                                                                                            ________________
                                                                                                                         39.    33 3/4.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                                            5 9/16.
   Åker hööet 33 3/4 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs trädde skull,              16 7/8.
F. Öster engen, no 12, af hårdh wall, 7 1/8 tunlandh á 2 lass,                                        14 1/4.
   No 13, af grof star wall, 10 3/4 tunlandh á 3 lass,                                                      32 1/4.
   No 14, af skarp hårdh wall, 2 1/4 tunlandh á 1 lass,                                                    2 1/4.
G. Väster engen, no 15, af skarp hårdh wall, 19 tunlandh á 1 lass,                               19.
   No 16, af hårdh wall medh någon eek skough bevuxen, 16 1/2 tunland á 1 lass,        16 1/2.
H. En engh af giärdet instängdt, medh hårdh wall, 4 1/16 tunlandh á 2 lass,                      8 1/8.
J. Nyrögningen af mycket skarp hårdh och tufuigh wall, 40 1/2 tunland som
   eij mer ähn halfdehlen kan uthföras, 20 1/8 tunlandh á 1 lass,                                     20 1/8.
K. En litten engh af hårdh wall medh någon skough bewuxen, 7 3/16 tunland á 1 lass,     7 3/16.
                                                                                                            _________________
                                                                                                                                136 5/16.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                                                           19 7/16.
                                                                                                                                      __________________
                                                                                                                                                   12 5/8.  19 7/16.
   Videare denna byes lägenhetter finnes här till godt muhlbete
   sampt fånge skough och wedebrandh af samskiött mark.
   Åkerbruket ähr huart annat åhr i trädde.
          Anno 1693.  G. Toring.


(Karttext:)
Hård wall medh ek skough.
Segersiö engh på den-na sijdan.
Grof star vall.
Prästebohl 1/2 crono.
Ahl skough.
Skarp hård vall.
Hård vall.
Lindh.
Leer blandat jord.
Hård wall.
Skatteby egor på denna sijdan.
Hård vall.
Lindh.
Knechte stugu.
Höghländ sandh jord.
Linde vall.
Oduglig skall baka.
Hård vall.
Leerblandat jord.
Muhl och len jord.
Biörk lera.
Öhr jord.
Gran baka.
Bettes hagan till byen.
Linde vall.
Såugh jord.
Linde vall.
Linde vall.
Ahl och gran skough.
Skough och uttmark.
Haga.