S5:87-8(Beskrivning:)
Suänstorp och Mooen uthi Askers härad och Lännes sochn, tuänne dagzwärkes torp.
Hvilka till hielp ähre anslagne Lännes by för desz ringa egor skull och uppå byszens egor upptagne som liggia här vid byens inhägnader.

Litter.                                                                                Åker. Engh.
A. Suänstorpz bygningz tompt.                                       tunland. lass.
B. Ena åhrs wthsäde af suart mylla jordh, kan
   beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                             7/8.
   Ibidem linde wall, 3 1/2  tunlandh á 2 lass,           7.
C. Andra åhrs vthsäde af samma jord mån,                       1 1/8.
  
Ibidem linde wall, 3/8 tunlandh á 2 lass,               3/4.
   Åkerhöö 7 3/4 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                3 7/8.
D. Engen, N:o 1, af hård wall, 7 3/8 tunlandh á 3 lass,                   22 1/8.
   N:o 2, af hårdwall något skough wuxen, 4 1/2 tunlandh á 2 lass,  9.
E. Tuänne betes hagar.
   N:o 3, dito ähr een tracht duglig till åker, 3/8 tunlandh.
                                                                            __________________
                                                                                        2.     35.

F. Mooens bygningz tompt                                                   Åker. Engh
                                                                                        tunland. lass.

G. Ena åhrs wthsäde medh 2:ne små åker lyckor af muhl och såndblandat
    jord, kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh               2.
    ibidem linde wall ½ tunlandh á 1 ½ lass               3/4
H. Andra åhrs uthsäde N:o 4 af sandblandadt jord, ähringh til 4:de korn 1 3/4
       N:o 5 af sandh jord,
ähringh til huart 3:de korn                                  1      }2 3/4
     Ibidem linde wall ½ tunlandh á 1 ½ lass              3/4       
I.  Åker höö 1 ½ lass wtföres halfdehlen för huart annat åhrs träda skull   3/4
J.  Tuänne stycken engiar af sidländigh hård wall 6 tunlandh
á 2 lass  12
K. En engh N:o 6 af hård vall 3 7/8 tunnlandh á 2 ½ lass                     9 3/4
       N:o 7 dito nyrögdt af små star wall 2 ½
tunlandh á 3 lass             1 ½
L.  Een betes haga af stenigh marck
M. Noch en liten kalfve haga

          Vijdare desse tårpens lägenheter finns hät till muhlbete
          fånge skough och wedebrand på bohlbyens egor.
          åkerbruket ähr huart annat åhr i träda.

(Karttext:)
Knechte stugu.
Betes haga.
Linde vall.
Linde vall.
Swart mylla jord.
Swart mylla jordh.
Linde val.
Kålgård.
Biörck skough.
Lindh.
Hård vall.
Hård vall.
Lännes by skough och uthmark.
Biörke skough och högländ mark.
Hård vall något skough vuxen.
Gran skough.
Biörke skough.
Biörk skough.
Hård vall.
Hård vall.
Skough och uthmarck.
Knechte stugu.
Sidländigh hårdh vall.
Lind.
Oduglig bake.
Lerblandat jordh.
Kalfwe haga.
Muhl och sandh blandat jordh.
Oduglig sten baka.
Sidländigh hård vall.
Skough och uthmarck.
Fall.


Aftaget uthi juli
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Kompass:)
Når.
Wäster.
Öster.
Söder.