S5:91-2(Beskrivning:)
Öster och Wäster Dimba uthi Askers härad och Lännes sochn, tränne crono
hemman under Segersiö konungz gård belägne, huilka bestå af lijka storleck, men Wäster Dimba hafwer
sinne egor apart.

A. Wästra Dimba huustompt.
B. Enna åhrs uthssäde uthi wästra giärdet, no 1, af högländ
   öhr jordh, kan beräcknas till huart 3:de korn,                         2 1/4.
   No 2, af leen jordh, kan gifwa huart 4:de korns ähringh,        3 1/8.
   No 3, af såugh och sandh jordh till huart 3:de korns ähringh,  1 1/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunlandh á 1 1/2 lass,                                       1 1/2.
   No 4, en åker lyckia samma åhr, brukass til hafwer jordh,        1/4.
   Ibidem linde vall, 3/8 tunlandh á 1 lass,                                              3/8.
                                                                                        ________         6 3/4.
C. Andra åhrs wthsäde uthi östra giärdet, no 5, af öhr jord,
   kan beräcknas till huart 3:d korns ähringh,                            1 7/8.
   No 6, af leen jordh till huart 4:de korns ähringh                     1 3/4.
   No 7, af sandh jordh till huart 3:d korns ähringh,                   1 5/8.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                        3/4.
                                                                                      _________         5 1/4.
   Åker höö 2 5/8 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde,                    1 5/16.
D. Engen, no 8, af skarp hårdh wall, 5 3/4 tunlandh á 1 lass,                                5 3/4.
   No 9, af röödy och små star wall, 3 3/8 tunlandh á 1 lass,                                 3 3/8.
   No 10, af röö dye och sanch wall, 8 1/4 tunlandh á 1 lass,                                8 1/4.
   En haga uth på almeningen till 2 lass,                                                                2.
       Humble gårdh till 200 stänger.                                                  ______________
                                                                                                               12.   20 11/16.

E. Ostra1 Dimba huusz tompter.
F. Enna åhrs uthssäde uthi wästra giärdet, no 11, af sidländig
   flått sandz jordh till huart 4:de korns ähringh,                        8 1/8.
   No 12, af högländ sandh och stenigh jordh till huart 3:e korn, 4.
   Ibidem linde vall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                      1 1/8.
                                                                                     _________
                                                                                           12 1/8.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                             6 1/16.
G. Andra åhrs uthssäde uthi östra giärdet, no 13, af sidländig
   flåt sandz jordh till huart 4:de korns ähringh,                        6 1/8.
   No 14, af högländ flåt sandh och stenigh jordh til huart 3:e korn, 3 5/8.
   Ibidem linde wall, 2 3/16 tunlandh á 2 lass,                                     4 3/8.
                                                                                ___________
                                                                                            9 3/4.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                            4 7/8.
   Åker höö 5 1/2 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde, 2 3/4.
H. Öster engen, no 15, af små star wall, 3 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,   5 5/8.
   No 16, af hårdh wall, 2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                 3.
J. Näss engen, no 17, af hårdh wall, 4 tunlandh á 2 lass,                   8.
   No 18, af sanch star wall, 5 tunlandh á 2 lass,                             10.
   No 19, af röö dyie och mycket sanch vall, 12 1/4 tunland á 1 lass, 12 1/4.
K. En liten engh söder om giärdet af hårdh vall och medh
   någon skough vevuxen2, 7 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                       10 7/8.
L. Tuänne bettes haga til begges hemmanen.                           __________
                                                                                                      52 1/2.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                                       26 1/4.
                                                                                                       _______________
                                                                                                              10 15/16. 26 1/4.
   Wijdare desse hemmans lagenheeter3 finnes här till som dhe
   flere i sochnen muhlbete sampt fånge skough och vedebrand
   af samschiödt mark, fiske uthi Hielmaren medh landh-
   nott och nätt, af gallstrandh, men ähr till achtandes
   att deras aker4 och engh lider stor skada om våren.
   Aker4 brucket ähr huart annat åhrs träde.


Författat anno 1693
af
G. Toring.


(Karttext:)
Hielmar lacus.
Stor holmen.
Hammar udden.
Dyie kiär.
Lil holmen.
Röö dyie och sanch vall.
Lind.
Lind vall.
Sten baka oduglig.
Små star.
Lind.
Hård vall.
Sidlandigh flat5 sandz jordh.
Högländ flått sandh och stenigh jord.
Odugliga bakar.
Hielmar lacus.
Röö dyie och sanch vall.
Hård vall.
Lind.
Hård vall.
Högländ flåt sand och stenigh jord.
Tompt.
Måsse.
Röö dyie och sanch vall.
Öhr jord.
Leen jord.
Flåt sandh.
Flåt sandh.
Flåt sand jordh.
Tompt.
Linde vall.
Eek och gran skough.
Sandh jord.
Hårdh vall.
Bake.
Diurs näs egor.
Backe stugu.
Almäningen eller oskiftade marken.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för Östra.
2Fel för bevuxen.
3Fel för lägenheeter.
4Fel för åker.
5Fel för flåt.