S5:97-8(Beskrivning:)
Östra Ryninge uthi Askers häradh och Mädlösa
sochen 4 hemman, af hwillket ett crono här till hafwer hallit
munteringh som her des egor opsatte finnas, men ähr intet
öhretahl på byen, ey eller rättellsse uppå tompterne, uthan på
gård stoder och odel schifften i åkeren till byesens
fördeehlningh hemmanen emillan säkrast funnet. Nembligen.

1/4 nårra gården frellsse under Nääs, 12 1/2 alnar.
3/4 cronohemman 3/4,                     167.
1/4 enkians gårdh,                             81.
Södra gården,                               192.
                                    ________________452 1/2  alnar.

A. Byesens husetompter.                                       Åker. Engh.
B. Eena åhrs uthsede af sandblandat höglänt
   och öhrigh jordh widh sijdan åht byen,
   någett mullblandat till hwart
   4:de korns ähringh, 18 tunland, hwar af till-
   kommer detta hemmanet,                                  6 2/3.
   Ibidem lindewall, 3 tunland á 2 lass,      6 lass.
C. Andra åhrs uthsede af sandblandat
   steenigh och mulljordh, någet
   bördigare, 18 1/2 tunland, hwars an-
   part till detta hemmanet blifwer,                         6 2/3.
   Ibidem lindewall, 11 tunland á 2 lass,  22.
                                                  ___________
                                                             28 lass.
   Hwars andeehl blifwer som her
   hallfdeehlen upföres, för hwart annat åhrs
   träde skull,                                          14 lass.
D. Engen wedh siöen ähr af hårdwall,
   12 tunland á 1 1/2 lass,                        18.
E. Wästerengen består af hårdh skarp
   wall medh eeck, hassel och graan-
   skough bewuxen, 26 tunland. Men
   som bemälte engh ähr mycket och
   mehr än hällften skoughwuxenn,
   som för swallkan skull ey kan till-
   låtas att afrödia á 1 1/2 lass giör 39 lass,
   uthföres allenast hällften effter dess
   beskaffenheet,                                    19 1/2.
F. Een lijten skougz engh af giärdet,
   4 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                      7.
                                                   __________
                                                            58 1/2,
   Hwar af kommer på cronohemanet, lass                         21 1/2.
G. Een oxehage till heehla byen.                    ________________
                                                                            13 1/3.  21 1/2.
   Humblegårdh till 200 stenger.
   Skough af graan till någet timber,
   wedh och gårdefångh. Fische uthi
   Hiellmaren medh näät ener
   wåhrfischet påstår, men icke
   landh till katzor, uthan efter fisk-
   leken om sommaren stööt nooth.
   Ähr till achtandes att ofuanbemälte byesenns
   allnetahl icke ähr säkert, dy hafwer iagh
   sedermehra widh skattläggningen mätt
   hwart åker och funnit dess dehl som uthsatt
   ähr. Åkerens bruk blifwer hwart
   annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hjelmar lacus.
Falle backa.
Hårdh wall.
Fall och stenugh mark, odugeligh.
Eeke backe.
Skallbacke.
Sandblandat och öhrigh jordh.
Hårdh wall.
Linda.
Sandblandat och öhrigh jordh.
Ahle skough.
Lindewall.
Linda.
Sandblandat och öhrigh jordh.
Linda.
Linda.
Skough och uthmark.
Sandblandat och mull jord.
Linda.
Graan backe.
Hårdh wall medh små graan.
Sandblandat mull jordh.
Linde wall.
Linda.
Hårdh skarp wall.
Linde wall.
Skall backe.
Sandblandat mull jordh.
Backe.
Linde wall.
Graan och skall backe någet stenigh.
Graan skough och feet mark.
Stångers egor på denne sijdann.
Knecht stugu.
Börsholm och Wästra Ryninge.
Ahlms egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.
 
              Reviderat.