S5:101-2(Rubrik:)
Ekeby uthi Askers heradh och Mädlösza sochen,
består af 5 hemman af lijka stoorleek till egor, aff hwillka ett
her till munderat, dhe öfrige ähre skattehemman.


(Beskrivning:)
A. Byesens huustompter.                                                Åker. Engh.
B. Eena åhrs uthsede uthi 3:ne giärden af leer jordh
   medh någen öhr och stenigh jordh,             40 tunland.
   Hwar af blifwer 1 hemmans andehl,                              8.
   Ibidem lindewall, 4 3/4 tunland á 2 lass,            9 1/2 lass.
C. Andra åhrs uthsede uthi 2:ne giärden af
   mull och lerblandat jordh 38 tunland, hwar aff
   blifwer 1 hemmans anpart,                                           7 3/5.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                 4.
                                                             ___________
                                                              lass     13 1/2.
   Hwar af uthsettes hallfparten förmedelst åkerens
   träde  blifuer hwart annat åhr,                           6 3/4.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till huart 5:te korn.
D. Engen består af mycken skarp hårdhwall, 37 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                    55 1/2.
E. Lill engen hårdhwall, 11 tunland á 1 1/2 lass,  16 1/2.
                                                                __________
   Huar af kommer på 1 hemman uthi desse,      78 3/4.              15 1/2.
F. Een beeteshaga till byen.                                         ______________
                                                                                    15 3/5.  15 1/2.

   Skougen af graan till wedebrandh och gårdefång
   af stenigh mark och skarpt muhlebeete, hwars
   sercumpherentz ähr afmärt medh littra G. Dess
   fädreeff till siöen warit öfwer Börshollms och
   Wästra Ryninge egor, men nu dem ifrån
   giählt.


(Karttext:)
Börshollm och Ryninge egor.
Prästegårdz skoug till Mädlössa aff graan och stenigh mark af Börshollm och Wästra Ryninge egor.
Klåfstens rööse.
Femb stena röse.
Börsholm och Wästra Ryninge egor.
Knarsta egor på denna sijdan.
Graan skough.
Skough och uthmark af graan och stenigh mark och skarp.
Backstugu.
Femb stena röse.
Beetes hage till heehla byen af gran skough och stenugh mark.
Skall backe.
Hårdh wall.
Gran backe.
Kallff täppor.
Knecht stugur.
Backe.
Hårdh wall.
Graan backe.
Backe.
Grässtäppor till dhe 2:ne hemman.
Knechtarnas åker.
Öhr och sandblandat jordh.
Fall.
Backe.
Ny åker till dhe 3:ne hemman.
Linda.
Rööhammars egor på denne sijdann.
Graan skough.
Hård wall.
Skall backe.
Mull och leerblandat jordh.
Huus tompter.
Grääs tompter.
Granbacka odugeligh till engh.
Skall backa.
Linda.
Mull och leerblandat jordh.
Backe.
Skall backa.
Leer jordh medh någon öhr mull och leer jordh.
Graan backe odugeligh till engh.
Dömmesta egor på denne sijdan.
Kiärr.
Mull och leer jordh.
Ahlms egor.
Graan backe.
Hårdh wall.
Linda.
Linda.
Mull och leer jordh.
Mull och leer jordh.
Ahlms åker giärdenn.


Författad år 1694 af Gabr. Thoring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.
 
             Reviderat.