S5:105-6



(Beskrivning:)
Helgestadh i Askers häradh och Mädlösa sochn,
består af 5 hemman hwillka innehålla 84 öhrtugelandh, huaraff
ett som ähr 15 öhrtuger crone, södragården hwars andeehl
tillbemälte hemman ähr her affattat.

A. Byesens huustompter.                                                                    Åker. Eng.
B. Eena åhrs uthsede uthi östra giärdet för heehla byen aff                tunland. lass.
   mull och steenblandat jordh 33 tunland ,hwaraff
   kommer södra gårdens anpart,                                                       5 7/8.
   Ibidem lindewall, 4 1/4 tunland á 2 lass,                              8 1/2 lass.
C. Andra åhretz uthsede uthi wästra giärde, aff
   mull och steenblandat jordh,                      37 tunland.
   Hwar af blifwer södra gårdens anpart,                                            6 3/4.
   Ibidem lindewall, 11 tunlandh á 2 lass,                             22 lass.
                                                                               ____________
                                                                                         30 1/2 lass.
   Hwar af beräknas allenast hallfparten, emedann
   emedan åkergiärderna ligga hwart annat åhr uthi
   träde,                                                                             15 1/4 lass.
D. Engen består af små starrwall, 78 tunland á 2 lass,      156 lass.
                                                                             ______________
   Hwar aff blifuer detta hemmanetz andehl, uthi                171 1/4.               30 1/2.
E. Een beteshaga för heehla byen.
F. Fäälöten för bosckappen.
   Humblegårdh 100 stänger.
   Godt muhlebeete, sampt fångskough ingen, huarken
   till giärdzle eller wedebrandh.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart
   6:te korn. Åkerens bruk blifwer hwart
   annat åhr i trädhe.                                                              ________________
                                                                                                     12 5/8.   30 1/2.


(Karttext:)
Ugglebohl röse.
Fää lööth medh ahlskough.
Segersiöötorpz egor.
Uhlsta egor på denne sijdan.
Enebacke.
Små starr wall.
Knechtstugu.
Beetes hage till heehla byn.
Små starr wall.
Ahlskough.
Linda.
Enebacke odugeligh.
Mull och steenblandat jordh.
Mull och stenblandat jordh.
Små starr wall.
Linda medh eekeskough.
Ett fäädreeff.
Segersiöö herregårdz egor på denne sijdan.
Steen backar.
Linda.
Mull och steenblandat jordh.
Mull och steenblandat jordh.
Linda.
Knechtstugu.
Humelsta egor.
Kiöberga egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

                Reviderat.