S5:109-10(Beskrivning:)
Dömmestaby uthi Askers häradh och Mädlösza sohn3,
består aff 3:ne heehla och 2/3 hemman, men allenast
2:ne heehla hemman her opsatte ahro2. Nembligen.

1/2. Östra gården, skatte     5 1/2,                                      Åker. Engh.
1.  Oluf Andersons gårdh,   9.                                           tunland. lass.
1.  Cronegarden1,               7.
1.  Cronegården,                 7.
1/2. Wästra gården,             5 1/2.
                                 __________34 öhrtugland.
A. Bysens huus tompter.
B. Eena åhrs uthsede uthi wästra giärdet af mull och
   leerblandat jordh 33 tunland, hwar aff blifwer
   till ett af cronehemmanen,                                                6 7/8.
C. Andra åhrs uthsede uthi östra giärdet af grund
   öhr och leerblandat jordh, 31 7/8 tunlandh,
   hwaraf blifuer på 1 cronegårdz andehl,                             7 1/4.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart 5:te korn.
D. Engen består af små starrwall, dehls grof starr
   wall, 97 tunlandh á 2 lass,                               194 lass.
E. Öster om giärdet en liten engh af
   hårdh wall, 6 tunland á 2 lass,                           12 lass.
F. Een lijten engh ifrån giärdet stängd,
   af hårdh wall, 4 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                6 1/2 lass.
                                                               __________
   Hwaraf kommer på 1 cronohemman uthi lass,  212 1/2.                43 3/4.
G. 2:ne beetes hagar till byen.                                        ______________
   Humblegårdh till cronehemmanen 100 stenger.               14 1/8.   43 3/4.

   Widare denne byes lägenheeter finnes knapt
   muhlebeete, ingen skough till wedebrandh. Dess
   rågångh ähr tecknat medh littra H. Dess uthmark
   ganska ringa och skarp stenigh mark.
   Åkerbruk blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Ekeby egor på denna sijdan.
Stoorhammars röse.
Linda.
Mull och lerblandat jordh.
Backe.
Hård wall.
Ahl skough.
Mull och leerblandat jordh.
Tompt.
Leerblandat jordh.
Skough aff ahl och graan.
Knecht stugu.
Grundh öhr och leerblandat jordh.
Råsta åker giärde.
Täppor.
Råsta by.
Graan och ene skough af skarp stenigh och oländigh mark.
Ahl skough.
Rööhammars egor på denne sijdann.
Små starr wall.
Stoor måse odugeligh.
Måsse.
Ända röse wedh Råsta siön.
Råsta siöen.
Små starr wall.
Påhle.
Reesta egor på denne sijdan.
Råstadh egor på denna sijdann.
Påhle.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för gården.
2Fel för ähro.
3Fel för sochen.