S5:113-4(Beskrivning:)
Bondewrak i Askers häradh och Mädlösa
sochenn 2 3/4 hemman, hwar af allenast dhe
2:ne hemmanen blifua her opsatte af lijka stoorleek.

A. Byesens huustompter.                                                Åker. Engh.
   Nårra gården hehlt hemman 1.                                 tunland. lass.
B. Eena åhretz uthsede uthi wästra giärdet till
   heehla byen af swart mylla jordh,       15 tunland.
   Ibidem lindewall, 12 tunland,
   blifuer beräknat på tunland á 2 lass,             24 lass.
C. Samma åhr en åkertäppa af
   samma jordh,                                         7/8 tunland.
                                                ____________
   Nårra gårdens andeehl, uthi               15 7/8 tunland,  5 3/4.
   No 1, een åkertäppa till nårra gården,                          3/4.
D. Andra åhrs uthsede uthi södra giärdet
   af swart mylla jordh,                          15 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,         2 1/4 lass,
E. Samma åhr 3:ne åkerhagar,                5 1/4.
                                            ___________
   Huar af blifuer nårra gårdens andehl,  20 1/4.              7 1/3.
   No 2, een åkerhage till nårra gården samma åhr,           1/2.
   Ofwan stående åkerhöö på lindwallen
   i åkergiärderna, nembligen 26 1/4 lass.
   Uthföres her för hwart annat åhrs
   träde skull, hallfparten                                 13 1/8.
F. Wäster engen består af dye och
   små starwall, 65 tunland á 2 lass,             130 lass.
G. Söder engen af dito wall, 13 tunland á 3,  39.
H. Een grääshaga widh siöen
   till byen, af små starr wall,
   2 7/8 tunland á 2 lass,                                   5 3/4.
                                                        ____________
   Hwar af blifwer nårra gårdens   
   andehl uthi                                               187 7/8.                  68 1/3.
   No 3, 2:ne gräshagar aff små
   starr wall, 6 tunland á 2 lass,                                                 12.
                                                                            _______________
                                                                                   14 1/3.  80 1/3.
   Millan gården 1 heehlt hemman.
B. Ena åhrs utsede i wästra giärdet,      15 tunland.
   Ibidem lindewall, 12 tunland á 2 lass,         24 lass.
C. Samma åhr en åkertäppa, tunland       7/8.
   Löper altså på millangardn1 lijka     _______
   som på nårra gården, uthi                 15 7/8.                 5 3/4.
   No 4, een lijten åker täppa,                                           3/4.
D. Andra åhrs uthsede uthi
   södra giärdet lijka som på
   nårra gården,                                   15 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,       2 1/4 lass.
E. Samma åhr 3:ne åkerhagar,              5 1/4.
                                             _____________
   Huar af blifwer millangårdens andehl, 20 1/4.               7 1/3.
   Åfwanstående åkerhöö på lijnwallen
   blijfuer 26 1/4 lass, men uthföres ey mehra
   än hallfparten för hwart annat åhrs
   träde skull,                                                13 1/8.
F. Wäster engen består af dye,                   130 lass.
G.Söderengen sammaledes,                         39.
H. Een gräshaga wedh siöen,                         5 3/4.
                                                      ____________
   Kommer på millan gårdens andehl,         187 7/8.                  68 1/3.
   No 5, 2:ne grääshagar af starr wall,
   4 tunland á 2 lass,                                                                 8.
J. Een lijten beeteshage af fäälöten afstängt.
   Åkerens fruchtbarheet blifwer beräknat
   till hwart 5:te korn, äfwen så på
   nårra gården.                                                 ________________
                                                                                  13 5/6.  76 1/3.
   Södra gården warit 1 heehlt hemman,
   men förmedlat till 3/4.
B. Ena åhrs uthsede i wästra gierde,    15 tunland.
   Ibidem lindewall, 12 tunland á 2 lass,       24.
C. Samma åhr en åkertäppa,                   7/8 tunland.
                                                       ______
   Södra gårdens andehl uthi desse,     15 7/8.                4 1/3.
D. Andra åhrs uthsäde uthi södra gierdet,
   swartmylla jordh,                            15 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,     2 1/4.
E. Samma åhr 3:e åkertäppor,             5 1/4.
                                                       _______
   Södra gårdens andeehl uthi desse,  20 1/4 tunland.    5 7/8.
   Höö opföres her lijka som på dhe
   åfwanstående hemmanen,  187 7/8 lass.
   Hwar uthi participerar detta hemman,                                  51 1/4.
   No 6, en grääshaga till södra gården,
   allena 2 1/4 tunland á 2 lass af små starr,                               4 1/2.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas                      _____________
   till hwart 5:te korn.                                                  10 1/6.  55 3/4.
   Åkerbruket blifwer hwart annat åhr
   i träde.

   Widare denne byes lägenheetr finnes
   hwarken skough till wedebrandh eller
   gårdefång. Muhlebeete uthi en
   lööth betecknat medh littra K.
   Någet fische uthi Hiellmaren medh
   katzor om wåhren.


(Karttext:)
Knechte stugu.
Mull och sandblandat.
Eene backe.
Mull och sandblandat.
Biörn måsen.
Småå starr wall.
Rössiöö 1/4 hemman.
Rååsteens backen.
Måse odugelig.
Små starr wall.
Hassell skough.
Åhsby egor på denna sijdan.
Måse odugeligh till engh.
Knecht stugor.
Små starr wall.
Linda.
Dye och små starr wall.
Swartmylla jordh.
Swartmylla jordh.
Suart mylla jordh.
Linde wall.
Små starr.
Af dye och sank mark.
Backe.
Dye och sank mark.
Munkewrackz egor på denna sijdan.
Backe.
Tyfwe nässet.
Eggeby egor på denne sijdan.
Hjelmar lacus.
Tyfwenäs udde.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för millangården.