S5:117-8(Beskrivning:)
Eggeby i Åskers1 häradh och Mädlösa sochen,
3:ne hemman af lijka stoorleek till egor.

A. Byesens byggningz tompter.                                                    Åker. Eng.
B. Uthsede uthi 2:ne giärden af mull, öhr och något
   leerblandat jordh 19 1/4 tunland, hwaraff
   blifuer 1 hemmans andeehl,                                                       6 1/3.
   Ibidem lindewall, 7 3/4 tunland á 1 1/2 lass,     11 5/8.
C. Andra åhrs uthsede uthi 2:ne giärden af
   mull, öhr och sandblandat jordh,   14 3/4 tunland.
   Hwar af blifwer 1 hemmans andehl,                                          4 7/12.
   Ibidem lindewall, 4 tunland á 2 lass,                8 lass.
                                                                   __________
                                                                       19 5/8 lass.
   Hwar af modereras förmedellst giärdetz
   ligger hwart annat åhr uthi träde, derföre
   kan man ey mehra beräkna än hallfparten,        9 3/4.
   Åkerens fruchtbarheet, beräknas hwart
   4:de korn.
D. Söderengen består aff dye och små
   starr wall, 43 tunland á 2 lass,                       86.
E. Nårra engen består af små starrwall,
   15 3/4 tunland á 3 lass,                                  47 1/4.
F. Een lijten engh nårr om giärdet
   afstängd, består af hårdh wall,
   3 7/8 tunland á 1 lass,                                      3 7/8.
   Hwar af blifwer 1 hemmans andeehl uthi,    146 7/8.                      48 2/3.
G. Een beeteshaga af ahl skough till heehla                  ________________
   byens behoff.                                                               10 11/12.   48 2/3.
H. Fää löhtan till boskaps beete.

   Humblegårdh till dhe 2:ne södra gårdarna,
   finnes 100 stenger till huar gårdh.
   Skough af gran till wedebrandh och gårde-
   fångh, dock af stenigh mark. Katze
   fische om wåhren och een lijten wåår nooth
   att bruka i Hiellmarenn.


(Karttext:)
Bittinge egor på denna sijdan.
Hårdh wall.
Ahl skough.
Fall.
Wijdie skough dugeligh till engh att rödia.
Ahl skough.
Lindewall.
Hårdh wall.
Ahl skough.
Linde wall.
Linda.
Mull, öhr och sandblandat jordh.
Af små star wall.
Mull, öhr och lerblandat jordh.
Linde wall.
Åhseby åkergiärden och engh.
Täby åker giärden.
Mull, öhr och leerblandat jordh.
Bondewrakz engh.
Linde.
Mull, öhr och lerblandat jordh.
Linda.
Kåhl gårdar.
Fuhl måsen, kallat.
Linda.
Linde wall.
Knechte stufwor.
Mull, öhr och sandblandat jordh.
Mull och lerblandat jordh.
Backe.
Eecke backe.
Högh backe.
Tompten till knechte stufworna.
Eeke backe.
Linde wall.
Mull, öhr och sandh-blandat jordh.
Graan skough.
Dye och små starr wall.
Dye och små starr wall.
Ahl och eek skough.
Engen till knechte stugarne.
Dye och små starr wall.
Dye och små starr.
Backe.
Graan skough och stenigh skarp mark.
Af måsigh tufwigh och sank mark.
Dye och små starr.
Graan skough.
Wijdie kiärr af tränebärs måse odugeligh till engh.
Täby egor på denna sijdann.
Segersiöö torpz engh på denne sijdan.
Segersiöötorp.
Uggle-bakz röse.
Segersiöö torps åker giärdenn.
Grindh.
Segersziöö hage.
Segersiöötorps engh.
Hielmar lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för Askers.