S5:121-2(Beskrivning:)
Åkerby uthi Askers härad och Mälösa sochn,
3:e crono rust stamar, men dhet fiärde hemanet som hijl3
igen ifrån Giökzholms sätterij ähr indragit skall blifa rust stam,
huilka hemman bestå af licka proportion uthi egorna.

A. Bysens huusz tompter.                                                                           Åker. Engh.
B. Ena åhrss uthsäde i nårra giärdet, no 1, af                                           tunland. lass.
   grund leer jord, kan beräcknas till 6:te korns ähring,                     14 7/8.
   No 2, af leerblandat jordh, lerblandadt jord, ähringh till 7:de korn, 4 5/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 2 lass,                                                   1 1/2.
C. Samma åhr ett giärde, no 3, af mull och ler jord,
   kan beräcknas till huart 7:de korn,                                                  4 7/8.
   No 4, af såugh jordh till huart 5:te korn,                                          2 5/8.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                                                3 1/2.
                                                                                                  _______
                                                                                                      27.
   Huar af ähr dhet fiärde hemanetz andehl,                                                           6 3/4.
D. Andra åhrs uthssäde i östra giärdet, no 5, af
   lerblandat jordh till huart 7:de korns ähringh,                                10.
   No 6, af leer jordh till 7:de korns ähringh,                                     12 1/8.
   Ibidem linde wall, 7 7/8 tunlandh á 2 lass,                                              15 3/4.
                                                                                                 ________
                                                                                                      22 1/8.
   Huar af ähr det fiärde hemans andehl,      5 1/2. }
E. 2:e små åker hagar til samma gård af sand       }                                               6 3/4.
   jordh, till 4:de korns ähringh,                    1 1/4.}
   Åker hööet 20 3/4 lass uthföres halfdehlen for1
   huart annat åhrs trädde skull,                                                                10 3/8.
F. Söder engen, no 7, af små star wall,
   34 tunlandh á 2 1/2 lass,                                                                       85.
   No 8, af hård wall, 4 3/4 tunlandh á 2 1/2 lass,                                       11 7/8.
   No 9, af grof star wall, 11 7/8 tunlandh á 3 lass,                                   35 5/8.
   No 10, några parkar wijde kiär duglig att
   rödia 7 tunlandh.
G. Wäster engen, no 11, af hårdh wall, 16 1/2
   tunlandh á 2 1/2 lass,                                                                            41 1/4.
   No 12, af små star wall, 8 tunlandh á 2 1/2 lass,                                    20.
                                                                                                   ___________
                                                                                                            204 1/8.
   Huar af ähr dhet fiärde hemans andehl,                                                                          51 1/32.
H. En betes haga till nårra gården.                                                              _________________
         Humble gårdh 60 stänger.                                                                          13 1/2.   51 1/32.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här
   till mycket knapt muhlbete sampt fånge skough och
   wedebrandh. Den rågångh som kringh wärfwer dess
   uthmarck ähr medh litter J betechnadt, men på den
   wästra sidan finnes ingen wijss skildnadh
   uthan ett sancht dyie kiär stötter emot. Åker
   brucket ähr huart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Ahlmbyens egor.
Grundh leer jord.
Leerblandat jord.
Lind.
Hård wall.
Lind.
Linde wal.
Leer jordh.
Åkerby torpz engh.
Mull och leer jord.
Små star wall.
Knechte stugu.
Lind.
Råsta egor på denne sijdan.
Åkerby tårpz engh.
Små star wal.
Åkerby torp 1/2.
Grof star wall.
Enebuskar och små gran skough af backar och sandh åhsar.
Torparnes egor.
Kiängle2 torp, giör dagz wärken till Åkesbergh.
Wijde kiär sancht.
Gamal grin.
Wahlnäs egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för för.
2Fel för Krängle?
3Fel för hiit?