S5:125-6(Beskrivning:)
Skyllersta by uthi Skyllersta härad och sochn,
Tuänne hella frälsze hemman af licka storleek hwar af dhen nårre gården
som höghwälborne herr Karl Falkenbergh afstådt till kongliga maijtt och cronan
i bytte emot dhe fyra fiärdedehlz hemman, Tångeråssa sochen belägne.

A. Bysens huusz tompter.                                                                        Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 1, af leer jordh                       tunland. lass.
   kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh,                       4 1/4.
   No 2, af leerblandat jordh gifuer ähringh till
   huart 6:te korn,                                                              14 3/4.
   Ibidem linde wall, 4 1/2 tunlandh á 2 lass,                                    9.
                                                                                   ________
                                                                                        19.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                           9 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde af leer jordh, ähringh till
   huart 6:te korn,                                                              18 3/4.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 2 lass,                                    4 1/2.
                                                                                  _____________
                                                                                        18 3/8. 13 1/2.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                           9 3/8.
   Åker höö 13 1/4 lass, uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs trädde skull,                                           6 5/8.
D. Engen no 3, af hårdh wall, 3 3/4 tunlandh á 2 1/2 lass,      9 3/8.
   No 4, af tufuigh och hårdh wall, 20 tunlandh á 1 1/2 lass, 30.
E. Gran lyckan består af fnugg och hårdh wall,
   15 tunlandh á 2 lass,                                                      30.
                                                                                _________
                                                                                        76.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                         38.
F. Sörra hagen af fnugg wall, 1 3/8 tunlandh á 2 lass,                                2 3/4.
G. Een betes haga till hella byen.                                             _________________
         Humble gårdh till bemalte1 hemman 210 stänger.              18 7/8. 40 3/4.

   Wijdare denna bes2 lägenheter finnes här till knafft muhlbete
   sampt fånge skough eller wedebrandh. Den rågångh som kringh wärfuer
   bemälte byess sampt hålfua3 hemanet Åhssen som ähr intreserad i skougen,
   ähr betechnadh medh littra H. Åkerbruket ähr huart annat
   åhr i trädde.


(Karttext:)
Håhlsten en jord fast sten.
Präste gårdz egor.
Kahlsta egor.
Nyble egor.
Tufuigh och hård wall.
Hård wall.
Ett urmines båhl stadz rösse.
Små en och gran skough.
Skyllersta kyrka.
Åhssens haga.
Lind.
Leer jord.
Sörby egor.
Prästegårdz åker giärde.
Åhssens egor.
Linde.
Lind.
Leerblandat jordh.
Leerblandat jord.
Prästegårdz åker giärde.
Prästegårdz åker giärde.
Linde vall.
Leer jord.
Fnugg wall.
Bettess hagen.
Gran baka.
Oduglig baka.
Leer jord.
Leer jord.
Lindh.
Fnugg wall.
Gran baka.
Åhssens aker4 giärde.
Leer jordh.
Lindh.
Södra gårdz haga.
Ahrla egor på denna sijdan.
Torpz egor.
Sörsa egor på denna sijdan.
Lindh wall.
Fnugh wall.


Aftaget och författat
anno 1693 af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för bemälte.
2Fel för bys?
3Fel för halfua?
4Fel för åker.