S5:129-30(Beskrivning:)
Kånsta uthi Skyllersta härad och sochn, tränne
hella hemman af licka storleck till egorne, hwar af rämtemästaren herr Nils Schonbergh
åhr effter låttet att opgifwa i bijtte1 ett hemman i bemälte by, som här specificeras. Nämbligen.

Litter.
A. Byszens huusz tompter.                                                                      Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet.                                             tunlandh. lass.
   No 1, af leer jordh gifwer ähringh till 6:te korn,              23.
C. Samma åhr uthi östr giärdet, no 2, af leerjord,              12.
   No 3, af öhr jordh, ähringh till 4:de korn,                         3.
   No 4, af spicke leera jordh, ähring till huart 4:de korn,    4.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                            3 3/4.
                                                                                _______
                                                                                       42.
   Hwar af ähr detta hemmans andehl,                                        14.
D. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 5,
   af leen jordh, ähringh till huart 5:te korn,                          8.
   No 6, af leer jordh till huart 6:te korns ähring,                24 1/2.
   No 7, af öhr jordh något höghländigh, ähring 4:de korn, 10.
   No 8, af leerblandadt jordh, gifwer ähring till 5:t korn,     5.
                                                                              _________
                                                                                       47 1/2.
   Hwar af ähr detta hemmans andehl,                                                   15 13/16.
E. Wästr hagen, no 9, af hårdh wall, 5 1/8 tunland á 2 lass,        10 1/4.
   No 10, af små star wall, 7 3/4 tunlandh á 2 lass,                      15 1/2.
F. Stor engen, no 11, af hårdh wall, 24 7/8 tunland á 1 1/2 lass,  37 1/4.
   No 12, af små star wall, 20 1/2 tunlandh á 2 1/2 lass,               51 1/4.
   No 13, af grof star wall, 23 3/4 tunlandh á 3 lass,                    71 1/4.
   No 14, ett wijde kiär duglig at rödia, 12 3/4 tunland.
                                                                                      __________
                                                                                              189 1/4.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                              63 1/16.
G. Siu stycken betes hagar till hella byen.
        Humble stänger till huar gård                                                   ______________
        300 stycken.                                                                         29 13/16. 63 1/16.

   Wijdare desse hemmans lägenheter
   finnes här till intet muhl
   bete, huarken gårdefångh eller
   wedebrandh. Den rågångh
   som åhtskillier Skyllersta och
   Askers härader, huilken linia
   Kånsta by påstå wara rätta
   häradz och sochne skildnan som
   ähr betechnadt medh litter H,
   huar emot Askers härad och
   sätte gården Hambra pretendera
   denna linia för rätta sochne skildnad
   som ähr medh litter J bemärt,
   som nu Kånsta by häfda sinna
   egor effter. Åker brucket
   ähr huart
   annat åhrs
   träde.


Aftaget uthi junio
anno 1694 af
Gabriel Toring.


(Karttext:)
Råsten.
Askers häradh.
Hambra egor anstöta.
Wijde kiär duglig.
Tvist.
Grof star wall.
Små star wall.
Gilbäria egor på denne sijdan.
Små star wall.
Hård wall.
Tvist.
Gambal odespu-terlig bohlstads råå.
Lind.
Fall.
Leer jord.
Röss af 3:e stenar.
Leer jord.
En jordfast sten med 3:e stenar uppå.
Huuss tompt.
Öhr jord.
Små eene skoug.
Leen jord.
En stor stenrössa med några jord fasta stenar.
Leer jord.
Öfwer Skrukes engh.
Askers härad.
Bäria egor.
Knechte stugur.
Kiöpsta egor.
Neder Skrukes egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                                                                                    Hela utsädet.    Hö.
Wid revidering befans hemmanen innehafwa tillsammans 99 tunland. 194 lass.

För 1688 års skattläggning. Rewiderat in julii 1764. Joh. J. Sterner.


_______________
1Fel för bytte.