S5:133-4(Beskrivning:)
Wargetorp uthi Skyllersta härad och sochn, 1 helt crono
hemman såszom höghwälborne herr Claes Åkesson till Bysta hafwer sig till bytt af kongliga
maijtt och cronan anno 1579.

Litter.                                                                                                      Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                 tunland. lass.
B. Enna åhrss uthssäde uthi sörra giärdet af muhl och såugh jord, mycket
   stenigh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,                                 4 3/8.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 1 lass,                                               3.
C. Andra åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af samma jord måhn,                   4 1/2.
   Ibidem linde wall, 4 tunlandh á 1 lass,                                               4.
   Åker höö 7 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                  3 1/2.
D. Långh engen, no 1, af måsse och små wall, 6 3/4 tunlandh á 3/4 lass,                 5.
   No 2, af hård wall, 2 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                    4 3/4.
E. Kuarn engen, no 3, af små star wall, 9 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                       14 3/4.
   No 4, af stenigh hård wall, 19 tunlandh á 1 lass,                                              19.
F. Kyrck hagen af hård wall och stenigt, 7 1/4 tunlandh á 1 lass,                           7 1/4.
G. Een häst haga af stenigh marck.                                                  ______________
H. Dito een koo haga af stenigh marck.                                                     8 7/8. 54 1/4.
J. Een kalfwe haga.   Humble gårdh 300 stenger.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till godt muhlbete sampt fånge
   skough och wedebrandh. Dhen rågångh som kringh wärfwer dess uthmarck
   ähr betechnadt medh litter K.  Åker brucket ähr huart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Östan siö egor.
Labrötorpz egor.
Askers härad och sochn.
Sutterbo sougt egor möter på denna sijdan.
Kalskalla 1/8 crono hemman mötter sijnna egor på denna sijdan.
Biörck och gran skoug sampt stenigh marck.
Gulbo oskattlagdt.
Gulbo engh.
Koo hagen.
Hård och stenig wall.
Biörk skough.
Fall.
Lind wall.
Gubberå egor.
Gubbera1 dagzwarcks2 torp till Bysta.
Hälbo siön.
Gran backa.
Lind.
Gubberå engh.
Lind.
Lind.
Små wall.
Biörk och gran backar odugliga.
Hård och stenig wall.
Myrboo 1/8 frälse hemman anstöter med sin engh på denne sidan.
Gran backa.
Häst hagen.
Små star wall.
Bännebo egor på denne sijdan.
Gran backa.
Ecke näss 1/4 frälse hemans egor på denne sijdan.


Aftaget uthi
junio anno 1694
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
_____________
1Fel för Gubberå.
2Fel för dagzwärcks.