S5:136(Beskrivning:)
Stärbiörka uthi Skyllersta härad och Ekeby
sochen 1/2 skatte hemman, såszom cammar rådet Hindrick Falken
bergh afstådt till kounglig maijt och cronan anno 1672, afgiärda by på Åhlesta egor.

Litter.                                                                                                                               Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                                          tunland. lass.
B. Enna åhrs uthssäde uthi nårra giärdet af leer jord, till huart 5:t korns ähring, 9 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 1/8 tunlandh á 1 lass,                                                             3 1/8.
                                                                                                                 ______         9 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde uthi sörra giärdet, no 1, af leer jord, ähring 5:te korn,  7 1/2.
   No 2, af spicke leera jordh, gifwer ähringh till huart 4:de korn,                      1.
   No 3, af högländigh leerblandadt jordh, ähringh till huart 3:de korn,              2 1/8.
   Ibidem linde wall, 3/8 tunlandh á 1 lass,                                                                  3/8.
D. Samma åhr ett lijtet giärde af spicke leera jord, ähring 4:de korn,                1 5/8.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 1 lass,                                                                  5/8.
                                                                                                                  ______      12 1/4.
   Åker hööet 4 1/8 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde,                                        2 1/16.
E. Engen no 4, af hårdwall, 3 1/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                4 11/16.
   No 5, af fnugg tufuigh och hård wall, 14 tunland á 1 lass,                                                      14.
F. En litten engh öster om landz wägen af tufuig och fnugg wall, 2 tunland á 1 1/2,                       3.
                                                                                                                            _______________
                                                                                                                                    21 3/4. 23 3/4.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till knaftt muhlbete
   sampt fånge skough och wedebrandh medh Åhlesta by. Åker
   brucket ähr huart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Lind.
Leer jord.
Lind wall.
Lind.
Leer jord.
Åby egor på denne sijdan anstöta.
Enebacka.
Fnugg tufuigh och hård wall.
Åhlesta engh och åker giärden.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


Aftaget uthi julio
anno 1694 af
Gabriel Toring.