S5:139-40(Beskrivning:)
Booskulla uthi Skyllersta härad och
Swinewadhz sochen, 3 hela hemman, der af ett hem-
man förbytes, nembligen södra gården uppå hwilka hemman intet öhretahl
finnes uthan den athskilldnat1 hemmanen emellan ähr, finnes uthi
deras häfdor och åkerskifften, som således befundne ähre.

                      nårra gården,                     47.
Nembligen,    mellan gården,                    47 alnar.
                      södra gården,                     59.

Litter.    Nårra gårdens eller mellan gårdens andehlar.
A. Byszens huus tompter.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet af
   leerblandat jord,                                                     9.


   Ibidem lind wall, 6 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                      10 1/8.
                                                                           ______
                                                                                  9.
   Hwar af blifwer nåra eller mellangårdens
   andehl,                                                                                      2 1/3.
C. Andra åhret upgiord åker uthi södra
   giärdet af leerblandat jord,                                       8.
D. Samma åhr ett giärde af leerblandat jord,              1 7/8.
   Ibidem linde wall, 3 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                      4 7/8.
                                                                             ______
                                                                                 9 7/8.
   Hwar af blifwer nårra eller mellan
   gårdens andehl,                                                                         2 5/6.
E. Engen som beståår af små starrwall, 19
   tunneland á 2 lass,                                                         38
F. Wäster engen som beståår af små starr-
   wall, 4 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                   6 3/4.
                                                                                    _________________
                                                                                        59 3/4. 5 1/6.
   Hwar af blifwer nårra eller mellan
   gårdens andehl,                                                                                 18 1/4.
G. Een kallfa haga till hella byen.
         Södra gården.
B. Upgiord åker uthi wästra giärdet af
   leerblandat jordh,                                                   9.
   Ibidem lindewall, 6 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                     10 1/8.
                                                                            ______
                                                                                9.
   Hwar af blifwer södra gårdens andehl,                             3 1/2.
C. Andra åhret upgiord åker uthi södra
   giärdet af leerblandat jord,                                    8.
D. Samma åhr ett giärde af leerblandat jord,             1 7/8.
   Ibidem linde wall, 3 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                     4 7/8.
                                                                          _______
                                                                                9 7/8.
   Hwar af blifwer södra gårdens andehl,                                      3 3/4.
E. Engen beståår af små starrwall, 19
   tunneland á 2 lass,                                                       38.
F. Wäster engen beståår af små starr-
   wall, 4 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                        6 3/4.
                                                                         ___________
                                                                                      59 3/4.
   Hwar af blifwer södra gårdens andehl,                                               23.
   Södra gården hafwer engh tegar up-
   wedh siöön Lyren, till                                                                          4.
G. Een kalfua haga till hella byen.                           _____________________
       Humble gård 100 stänger.                                                   7 1/4.  27.

   Gott muhlbete, fånghskough och wedebrand
   medh medellmåttigt godt fiske om wåren
   medh nättiande uthi Afweren.  Åkerens frucht-
   barheet kan räknas till hwart 6.te korn. Åker-
   bruket blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Skough och uth mark.
Fall medh stenigh mark.
Leerblandat jord.
Leerblandat jord.
Kopparbohls egor.
Gran backa.
Leerblandat jord.
Lind wall.
Oduglig backa.
Linde wall.
Små starr wall.
Linde wall.
Kalf haga till hella byen af stenigh mark.
Oduglig.
Små starr wall.
Leerblandat jord.
Leerblandat jord.
Tåmpt.
Tåmpt
Lind.
Södera gården.
Tåmpt.
Leerblandat jord.
Kalf haga.
Linde wall.
Leerblandat jord.
Oduglig.
Lilla Boskulla engh.
Leerblandat jord.
Lind.
Lerblandat jord.
Små starr wall.
Dyrebohls egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Leerblandat jord.
Afweren lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Rewiderat 1753, observerat som memorial och
anmärkningar utwisa.


__________________
1Fel för åthskilldnat.