S5:143-4b(Rubrik:)
Däija uthi Skyllersta häradh
och Swinewadz sochn, 1 helt hemman.


(Beskrivning:)
Litter.                                                                                       Åker. Engh.
A. Hemmanetz huus tompt.                                                    tunland. lass.
B. Eena åhrs uthsäde uthi östra giärdet af mull
   och sandblandat jord,                                            6 3/8.
   Ibidem lindewall, 2 5/8 tunland á 2 lass,                                             5 1/4.
C. Samma åhr een liten lyckia af sand jord,                  1/2.
                                                                        ________     6 7/8.
D. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet af muhl
   och sandblandat jord,                                            6 3/8.
   Ibidem lindewall, 4 1/8 tunland á 2 lass,                                             8 1/4.
E. Samma åhr 3:ne stycken åker lyckor af sand jord, 2 1/16.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwar 6:te korn,
                                                                         ________   8 7/16.
F. Byengen beståår af rödigh och små starrwall,
   24 tunland á 1 1/2 lass,                                                                   36.
   Ibidem hårdwall, 1 1/8 tunland á 1 lass,                                             1 1/8.
G. Nårr engen af små starr wall, 4 1/4 tunland á 2 lass,                         8 1/2.
H. Åhls engen af rödigh och små starr wall, 8 tunland á 2 lass,           16.
J. Katt kiärret af små starr wall, 6 1/4 tunland á 2 1/2 lass,                   15 5/8.
      Humble gård 300 stänger.                                      ________________
                                                                                          15 5/16.   90 3/4.
   Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes her till timber
   och fångh skough medh skiönt muhlbete. Fiske medh sommar
   och winter noth uthi Däija siöön och dhe andra skougz siöarna.
   Under detta hemman är twenne skualte qwarnar som om
   höst och wåår tijder brukas, sampt een såghqwarn af inn-
   portemce. Den rågångh som kringh wärfwar hemmanetz
   skougs tract är betecknadt medh litter K, uthi hwilkens skough
   på södra sijdan 2:ne dubiese linier finnes. Åkerbuket blifwer
   hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Steen wid gräss måssen.
Hunnebärgz Gunnars siöö.
Hunnebärghz egor på den[na sijdan.]
Steen.
Däije Gunnar siöö.
Fagermoo häll.
Präste gårdz egor på denna sijdan.
Steen på Råsteena bärget.
Gran och tall skough medh stennigh marck.
Kultorpa, Bäcketorp och Präste gårdz egor på denna sijdan.
Gran och tall skough.
Steen når om Däija wägen.
Ungh biörk och gran skough.
Små starr wall.
Igel siöön.
Skualt qwarn.
Knechte ängh.
Knechte åker.
Knechte stugu.
Sätter siöön.
Sand jord.
Oduglig.
Mull och sandblandat jord.
Mull och sandblandat jord.
Roodigh1 småå starr wall.
Gran och tall skough.
Hård wall.
Röö dye wall.
Oduglig.
Steen.
Oduglig.
Oduglig.
Sand jord.
Starr wall.
Listigen siön.
Steen på Kårs talla2 bäken.
Fiske siöön.
Gran och tall skough medh böirk och stenigh [ marck sampt ] timber skough.
Sättera egor på denna sijdan.
Båckbärget.
Steen på Biörk udden.
Byhulta siöön.
By hulta egor på denna sijdan.
Åhl huus.
Pårsmåssen.
Een steen som ligger omkull.
Booskulla egor.


(Under skalan:)
Skalan är enligt måttet 1:5000.


_____________
1Fel för röödigh.
2Fel för falla?