S5:147-8(Rubrik:)
Boo säterij uthi Skyllersta
häradh och Swinewadhz sochn,
sammaledes ett halfft hemman, Lindhult benembd.


(Beskrivning:)
A. Säterijes byggningz sampt
   ladugårdz tompt.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet, no 1,  af leer-
   jord, kan beräknas till hwart 7:de korn,                                      7 1/4.
   No 2, een åkerbröt af sand jord, kan räknas till hwart 5:te korn, 2 1/4.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                                   7.
C. Samma åhr ett litet åkergiärde af leerblandat jord,
   kan beräknas till hwart 6.te korn,                                               2 1/4.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland á 2 lass,
                                                                                           ________11 3/4.
D. Andra åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 3, af leer jord,          7 1/8.
   No 4, af sandh jord,                                                                    1/2.
   No 5, af leerblandat jord,                                                          1 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                                                           6 1/2.
                                                                                            ________8 7/8.
E. By ängen, no 6, af små starrwall, 6 tunland á 2 1/2 lass,                                15.
   No 7, af hårdwall, 1 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                                     2 1/4.
   No 8, Åå engen af små starr och sanckwall, 6 7/8 tunland á 2 lass,                 13 3/4.
   No 9, af små starr wall, 8 tunland á  2 lass,                                                   16.
   No 10, af hårdwall, 8 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                 13 1/8.
   No 11, af starrwall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                                       7.
F. Landbotegen af små starrwall, 2 tunland á 2 lass,                                           4.
G. Siöö engen af små starrwall, 6 1/2 tunland á 2 lass,                                       13.
H. Herr engen af små starrwall, 4 3/4 tunlandh 2 lass,                                          9 1/2.
J. Stämme kiärret af dyie och måsse wall, 13 tunland á 1 1/2 lass,                      19 1/2.
   No 12, een angie1 tegh på Lindhultz egor, Weena benemd, 1 tunland á 2 lass, 2.
K. Een betees haga, af liungh, bärgh och steenigh mark.
L. Stoohagen af biörk och granskough.                                       _________________
                                                                                                          20 5/8   129 5/8

  Wijdare dätta säterijes lägenheeter finnes her till godt muhl-
   betee, timber och fånghskough. Fiske medh winter noth
   sampt wåår fiske medh nätt. 2:ne dagzwärkz torp på säterijes egor.
   Åkerbruket blifwer hwart annat

M. Lindhultz huus tompt.
N. Wästra giärdet af mull och leerblandat jord, kan beräknas
   till hwart 6 korn,                                                                        3 1/2.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                                                                4.
O. Samma åhr ett litet giärde af leerblandat jord,                           1.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 tunland á 2 lass,                                                            2 1/2.
                                                                                            ________4 1/2.
P. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet af leerblandat jord,                  3.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 2 lass,                                                              1.
Q. Öster engen af små starr wall, 11 tunland á 2 lass,                                       22.
   No 13, hårdwall, 1 tunland á 1 lass,                                                                1.
R. Når engen, no 14, små starrwall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                  3 1/2.
   No 15, hårdwall, 5 3/8 tunland á 1 lass,                                                           5 3/8.
   No 16, hårdwall, 2 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                      4 1/4.
S. 2:ne betees hagar af stenigh mark,                                           ________________
      Humble gård 100 stänger.                                                               7 1/2.   43 5/8.

   Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes her till muhlbete, fång-
   skough medh omliggiande hemman och nödtorfftigt fiske.
   Generale råågångh som säterijet pratenderar är medh litter T beteknadt,
   ähr och till achtandes at Deija pratenderar den liniea som medh litra
   W bemärkt äre.


Reviderat år 1753 och observerat som qwarliggande
anmärkningar och memorial utwisa.


(Karttext:)
Twär bäcken.
Båcksteens måssen.
Båck steen.
Möör siöö egor på denna sijdan.
Eke floen een måssen.
Gåhl siön.
Een stoor jordfast steen.
Kringsiöö torpet.
Een steen uthi Pänninge bärget.
Stora Kringh siöön.
Lilla Kring siöön.
Furu medh timmer skough af bärgh och stenigh marck.
Gran och tall sough2 medh bärgh och stenigh mark.
Ka<  >e hälla.
Dagswärckz torp.
Dyrebohls egor på denna sijdan.
Gran och tall skough med moo marck.
Gran skough.
Wier3 moen.
Steen wärke bron.
Små starr.
Måsse och dyie wall.
Gran och tall skough medh liung marck.
Biörk skough.
Een steen wätter för Gräss kiärret.
En sten watter4 för Herrefallet.
Ungh biörk och ahl skough.
Tall skough.
Botorpz engh.
Lindh.
Sand jord.
Ungh gran skough.
Qwarn.
Gran backa.
Bootorpet.
Leer jordh.
Små starrwall.
Leer jord.
Sand jord.
Tall skough.
Kalk ungh.
Östrabergz skough och uth mark på denna sijdan.
Leer blandat jord.
Leer jordh.
Lind.
Lindh.
Lind.
Starrwall.
Små starr wall.
Biörk och gran skough.
Hård wall.
Små starr och sanck wall.
Listorps egor på denna sijdan.
Oduglig.
Små starr wall.
Östrabergh.
Små starr wall.
Biörke backe.
Små biörke skough.
Hårdh wall.
Afweren lacus.
Små starrwall.
Fall.
Biorke5 skough.
Små starr wall.
Oduglig steenbacka.
Hård wall.
Backe.
Österbärgz egor på denna sijdan.
Betees haga.
Kalf haga medh biörk skough.
Skarp hårdwall.
Gran backa.
Weena.
Leerblandad.
Biörk skough.
Lind.
Leer blandat jord.
Mull och leer blandad jord.
Små starrwall.
Lind.
Gran backa.
Långh udden.
Trållhultz egor.
Lind.
Gran backa.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_________________
1Fel för ängie.
2Fel för skough.
3Fel för Wior?
4Fel för wätter.
5Fel för biörke.