S5:150(Beskrivning:)
Åå uthi Skyllersta
härad och Swinwadh sochn, 1/2 hemman.

A. Huus tompten.                                             Åker. Engh.
B. Upgiordh åker uthi nårra giärdet                tunland. lass.
   af leer jord,                                                  3 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                    4 1/2.
C. Andra åhret upgiord åker uthi
   södra giärdet af leer jord,                             2 3/4.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 1 lass,                        2.
D. Söder engen beståår af små starr-
   wall, 6 3/4 tunland á 2,                                           13 1/2.
E. Når engen består af små starr-
   wall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                                      6 1/2.
                                                               ______________
                                                                      6.      26 1/2.

   Wijdare hemmanetz lägenheeter finnes
   muhlbete, fångh skough sampt wede-
   brandh. Åkrens furchtbarheet kan
   räknas till hwart 6:te korn. Åker
   bruket blifwer hwart annat åhr
   i träde.


Rewiderat 1753 observerat som memorialet
och anmärkningarne utwisa.


(Karttext:)
Gran backa, odugeligh.
Små starr wall.
Gållö egor.
Fall.
Linda.
Swalnäs egor.
Leer jordh.
Lindh.
Lindh.
Tompt.
Oduglig.
Skough och uth marck.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lindh.
Lind.
Gran backa.
Små starr wall.
Gran skough.
Ny gardz egor.
Brebohls egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.