S5:157-8(Beskrivning:)
Geometrisk carta
hwilken demonstrerar Af-
werbyes in egor och uthrymme till skough
och marck sampt dhe twistige linier emellan
Glåttersbäck och Afwerby.

           Explicatio notarum.
Litter.
A. Afwerbyes grund och booplatzer.
B. Byssens inhägnade egor af åker, engiar och
   hagar som wijdare dhen öfrige dehls affattade
   special carta wijsar.
C. Dhe odispoterlige råå skilldnader som Afwerbyes
    egor ifrån angräntzande hemman afskillia.
D. Den twistige platz Afwerbyes och Glåtter-
   bäck dispotera om, hwilken sträcker
   sigh emellan deras diferente linier.
   Littra G och F uthi hwilka linier up-
   wiste märcken af sådanne omständigheeter
   finnes som föllier.
F. Denna liniea pratenderar Afwerby uthi
   hwilken finnes effterföllinade rååmärcken.
   No 1, enn steen på Rulada backen, af
   litet anseende till rösse.
   No 2, een weete steen uthi Glåtterbäckz lyckian,
   intet under skohlat medh andra steenar,
   näst nårr der ifrån ståår een högh tun-
   achtigh steen ståendes i sijdan af een steen
   hoop, der näst een kårs tall.
   No 3, Allfallsteen eller Horn stafwen.
G. Denne liniea påståår Glåtterbäck uthi
   hwilken linia ähr upwist effterfölliande
   märcken.
   No 4, Stoora Pussar är icke annat än
   watte pussar widh een gambal wägh.
   No 5, uthi Påhlsmåssen een steenhålma
   och wijdare till Horn stafwen.


(Karttext:)
Biören steena.
Ingels gårdz egor.
Pahlsmåssen.
Kortorps egor.
Allfalls steen eller  Horn stafwen.
Steen holma.
Frät fallet.
Furu skough.
Skillie bäcken.
Humblebohls egor.
Nårra måssen.
Kårs tall.
Stora Pussar.
Små starr wall.
Lind.
Leer jord.
Gran backa.
En högh tunachtigh steen ståndes i sijdan af een steenhoop.
Fall.
Gran backa.
Små starr wall.
Gran backa.
Gåhle egor på denna sijdan.
Steen på Ruladabaken.
Lind.
Leen jord.
Leer jord.
Gran backa.
Lind.
Glåttersbäckz egor på denna sijdan.
Tall skough med liungh och stenigh mark.
Knechte stugur.
Leen jord.
Fall.
Odugligh backa.
Höra måssen.
Små starr wall.
Fall.
Transundz bäcken.
Transundz måssen.
Haddebo egor.
Weena.
Granbacka.
Biörk och gran skough.
Broo.
Bro egor.
Fogelhultz egor på denna sijdan.
Steen på Kiäll-sundz moen.
Jort bron.
Jorte qwarnen.
5 stena rösse.
Herrefallet.
Herrefalls egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.