S5:160-3aExplicatio notarum
uppå
Iboholms säterijet medh under lagde hemman.

Littra
A. Säterijetz byggninghz tompt.                                                          Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra giärdet, no 1, een                            tunlandh. lass.
   åkerbröt af muhl och stenigh jordh, åkerens
   fruchtbarheet kan beräknas till hwart 6:te korn,          2 1/16.
   No 2, af leer jord, kan beräknas till hwart
   7:de korns ähringh,                                                   1 3/8.
   No 3, af saugh jord, kan beräknas till hwart 5:t korn, 1 5/16.
   No 4, af leerblandat jordmån, kan beräknas
   till hwart 6:te korn,                                                    1 3/4.
   Ibidem linde wall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                                    7.
                                                                            _________     6 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde uthi wästra giärdet.
   No 5, af leer jord,                                                     4 1/16.
   No 6, högländigh öre jord, kan beräknas till
   hwart 5:te korn,                                                         1.
   No 7, saugh jordh sidländigh,                                     2 1/16.
   No 8, linde wall, 2 1/8 tunland á 2 lass,                                                     4 1/4.
                                                                               ________    7 1/8.
D. Stoor engen, no 9, af små staar wall, 23 1/8
   tunland á 2 lass,                                                                                     46 1/4.
   No 10, noch ett engestycke af små starrwall, 3
   tunland á 2 1/2  lass,                                                                                 7 1/2.
   No 11, hårdwall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                                    7.
   No 12, af fnugwall, 3 tunland á 1 1/2 lass,                                                 4 1/2.
       Humble gårdh 50 stänger.                                          _________________
                                                                                                 13 5/8.     76 1/2.
   Wijdare dätta säterijes lägenheeter finnes
   her till godt fiske sampt muhlbete, fångh
   och timber skough. Åkren blifwer hwart
   annat åhr i träde.